Важни писания

сряда, 28 октомври 2015 г.

Един шеговит поздрав за любителите на електронното гласуване


Виновниците за хаосът в Арена "Армеец" - София

Виновниците за убитото неродено дете, припадналите хора откарани в Пирогов с изострени хронични заболявания, мъката и отчаянието на  5 000 души затворени като в концлагер в зала "Арена Армеец" - София са повече от ясни. Това са главно Севинч Солакова от ДПС, Георги Баханов и Йорданка Ганчева от ГЕРБ и Мария Мусорлиева от "Атака". Според герберастът и депесарката така пишело в закона, според герберастката не били предвидени пари от Министерския съвет за повече заплати в план-сметката за изборите по постановлението.....
Долу те се саморазобличават.

В публично достъпният архив на ЦИК е публикуван Протокол на ЦИК № 228 от 28 август т.г. - ето линк към протокола file:///C:/Users/IMP/Downloads/%E2%84%96%20228-28082015-%D0%9A%D0%91-bez%20ld.pdf - от който стават ясни истинските виновници за случилото се сега безобразие - 8 члена на ЦИК от ДПС, ГЕРБ, РБ, Атака и НДСВ. Те са гласували "против" и така са осуетили вземането на решение от ЦИК, която е колективен орган и не взема еднолични решения. В протокола, гласуването по т. 7 от дневния ред - искания от Столична община и др. за увеличаване на числеността на състава на общинските избирателни комисии в градовете с районно деление - показва поименно и по партии виновниците за днешния хаос.

Против предложението за увеличаване на състава на ОИК в градовете с районно деление, така че да могат да обработят по-бързо протоколите то СИК, гласуват:

Мария Мусорлиева - Атака

Севинч Солакова - ДПС

Владимир Пенев - Атака

Георги Баханов - ГЕРБ

Ерхан Чаушев- ДПС

Иванка Грозева - НДСВ

Йорданка Ганчева- ГЕРБ

Ивайло Ивков - Реформаторски блок 

"ЗА" предложението остават в малцинство:

Ивилина Алексиева - председател, излъчена от от БСП

Камелия Нейкова - БСП

Росица Матева - БСП

Румяна Сидерова - БСП

Цветозар Томов - ГЕРБ

Емануил Христов - ГЕРБ

За ваше улеснение копирам и извадка от протокола на ЦИК в тази му част, от която можете да видите дискусията, кой какви позиции е изразил и как след като блокират решението, двама от гласувалите "против" дори обясняват убедено своя отрицателен вот,адвокат М.Димитрова-Джонова

ПРОТОКОЛ № 228 от 28.08.2015 г.

Продължаваме със следващата точка: Увеличаване съставите на ОИК в градовете с районно деление 

По ред на докладите следва госпожа Сидерова. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, когато обсъждахме писмото на господин Христов до Столична община…(Реплики.) 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Моля ви за тишина! Има докладчик. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз много моля да ме чуете, защото въпросът е много важен и от това, което ще решим, зависи какво ще действаме нататък. Отново поставям въпроса, който повдигнах по време на обсъждането на писмото – отговор на господин Емануил Христов, на питането на зам.-кмета на Столична община и на главния й секретар във връзка със състава на общинската комисия в столичния град. 54 Отново преповтарям своето предложение и намирам затова опора в § 2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, както и във факта, че тази препраща норма не ни е казала кои са съответните норми на изборния кодекс, с което ни е дала свобода. Ние вече я приложихме в Решение № 1534 да изберем кои са конкретните норми и да предприемем съответните действия. Поради което Ви предлагам да увеличим броя на членовете в общинските избирателни комисии в градовете с районно деление и Столична община, където има голям брой секции. Това реално са три общини Република България. Всичко останали общини, тоест 254 общини са с под сто секции, някои от тях с по 3, с по 15, с по 20 секции. От останалите общини има между 150 и 200 секции, докато община Варна има 385 секции, община Пловдив има 460 секции, а Столична община в общинските избори има 1500 секции. Неравностойна е работата, комисиите вършат един и същи характер правна работа, но желанието за кандидатиране и за участие в изборите в община с малък брой секции, с недотам добре икономическо развитие е различно от желанието за кандидатиране и за участие в изборите за общински съветници и за кметове в тези големи общини, които са и с добър икономически статус, ако можем така да се изразим. Много е сложна и обемна работата на общинските избирателни комисии в тези градове, още повече там има още един вид избор – изборът за кметове на райони, и ще бъдат преброявани от секционните комисии и съставени протоколи и за този избор, а след това ще бъдат въвеждани данните и разбира се съставяне на протоколи и вземане на решения от общинските избирателни комисии и в тези видове избори – за обявяване на избрани кметове или за втори тур за произвеждане на кметове. Затова ви предлагам да увеличим броя на членовете на тези комисии. Това че са произведени консултациите няма да попречи на увеличаването на броя. Сега ви предлагам да го гласуваме като 55 постановка. Ако приемем постановката, ние ще направим необходимите изчисления по формулата, изработена от нашия колега, на базата на съотношението на политическите сили в Народното събрание и ще си допълним нашето Решение № 1524 в т. 14 – не си спомням дали е 14.1., дали започнахме от най-голямата или от най-малките общини. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: От най-малките. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Значи, в т. 14.4. Това е моето предложение. Първо да преценим дали ще го направим, после – с колко ще трябва да увеличим броя на общинските избирателни комисии, ако приемем решение, че ще го сторим – 1500 секции, 460 секции, 385 секции, това е доста голям натиск, напрежение при приемане и се изисква много време за въвеждане на протоколите. Няма физическа възможност хората да се разпределят, за да могат да приемат протоколи и вземат решения по някои нередовности в протоколите. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, много подробно и изчерпателно беше изложена тази теза. Ще моля тези, които застъпват другата теза, ако има такива, да я застъпят компактно и всички останали, които стъпват на двете тези, само ако имат да допълват нещо. Иначе всички сме слушали внимателно. Заповядайте, госпожо Ганчева. ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, аз съм съгласна принципно с всичко, което изложи колегата Сидерова, но ви предлагам да разгледаме конкретен проект на решение, защото аз като юрист не мога да намеря правна аргументация да увеличим само на тези градове с районно деление. Знам, имам представа каква е работата в общинска избирателна комисия в град с районно деление, но аз лично, за себе си, не мога да с е убедя като юрист дали няма да направим нещо незаконно, ако Централната избирателна комисия приеме да увеличи само на градовете с районно деление. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, госпожо Грозева. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, напълно подкрепям казаното от госпожа Ганчева и считам, че твърде закъсняхме с вземането на решение по този въпрос. Вчера, както знаете, определихме възнагражденията на общинските избирателни комисии в състава, в който те са определени в наше Решение № 1524. Наложи се от това, което в предходни заседания бяхме приели като размери да бъдат намалени във връзка с приетата план-сметка. Не виждам, ако решим да вземем решение за увеличаване, как ще намалим възнаграждението на останалите членове от комисията, за да можем да се вместим в бюджета. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Към мен възниква и един въпрос към секретаря –имаме ли резерви в този ред, защото никога той не се е изпълвал до стотинка? Имаме ли резерви в средствата за възнагражденията на общинските избирателни комисии. Касае се за три комисии и за число от 10 до 20 души, говорим грубо, на кило. Ако има резерв, какъв е той, за да може да разсъждаваме и на тази основа? 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз не съм адресат на този въпрос, но това, което аз мога да кажа с оглед на изготвените предложения за план-сметка, в частта, така както беше зададен въпросът за възнаграждение на ОИК, няма резерв, доколкото при първото подаване на предложението на Централната избирателна комисия разчетите бяха за един зам.-председател на общинска избирателна комисия. Впоследствие ЦИК реши за някои комисии – над 150, ако не ме лъже… 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Сто петдесет и девет на брой. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: …над 150 да има двама зам.- председатели. Това е първото увеличение. В тази връзка с оглед 57 проекта на постановление дори бяха намалени предварително подготвените размери на възнагражденията. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Ние имаме ли изчисление колко ще бъдат, защото те са девет – тези, на които определихме да имат втори зам.-председател. Това са комисиите с над 150 секции – 9 на брой, включая тези трите. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Не знам дали е за микрофон – нямаме при предвидени 6 млн. 100 хил.лв. в план-сметката за общинските избирателни комисии, ние и към момента сме над този таван. ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, предвид това, че колегата Солакова изложи тази информация, аз лично мисля, че при съгласуването на план-сметката ние не сме предвидили това предложение, въобще то не е било предмет на обсъждане, което може би предполага да няма резерв. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Предложението е отпреди съгласуване на план-сметката и е било предмет на обсъждане. Писмото на Емануил Христов е отпреди съгласуването на план- сметка а и тогава беше поставен въпросът. Не ми е упрекът и нямам упрек към Министерския съвет. Съвсем различно попитах. Нямам упрек към Министерския съвет. Никога досега не е е изчислявала до стотинка, винаги сме разполагали с резерв. Затова попитах имаме ли и го сега този резерв. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз бих предложила да не се обвързва с план-сметката. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, имахме поставен въпрос, отговори се на въпроса, разбрахте отговора. Заповядайте, господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, по повод направеното предложение от госпожа Сидерова, считам и подкрепям изразеното становище от госпожа Ганчева, тъй като не виждам 58 правна аргументация, на която да се базира това наше решение за евентуално увеличение на общинските избирателни комисии в градовете с районно деление и Столична община. Това, на първо място. На второ място, считам, че изразеното становище и от Ваня Грозева, че е твърде късно, тъй като имайте предвид, че утре – 29 август 2015 г., са консултациите по нашата хронограма. Уточнявам датите, че утре е 29 август – последният ден за консултации, и не виждам как ще предадат всички партии да представят допълнителни, независимо колко, членове с необходимия брой съпътстващи тези предложения. На трето място, наистина приемам аргумента на госпожа Сидерова, че това са най-натоварените общинските избирателни комисии, но считам, че и в закона все пак е направена някаква диференциация, тъй като до 150 са 11 члена, в градовете с районно деление – 17 членове, в София – 19, така че считам, че законодателят е предвидил по-големият обем на работа, свързана с повечето на брой секции в тези градове с районно деление и Столична община. Това е моето мнение, пак казвам, нямаме най-вече правно основание да правим това нещо. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Правното ни основание, пак казвам, е § 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с § 5, т. 1 от Изборния кодекс. И ако е съобразяване, че една община с 5 секции или 150 секции ще има 11 члена, а една община с 1500 ще има 19 – само с 8 повече, да обслужват 1480 секции вповече, аз лично считам, че не е съобразено. Затова си правя предложението. Няма съобразяване в закона, за съжаление. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Допълнителни аргументи на вече изложените становища – допълнителни, а не повторения на дадените, има ли? Няма. Който е съгласен с направеното предложение от госпожа Сидерова, подробно изложено пред нас, моля да гласува. 59 Гласували 14 членове на ЦИК: за – 6 (Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Емануил Христов, Росица Матева, Румяна Сидерова); против – 8 (Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Ивайло Ивков). 

Няма решение. 

Отрицателни вотове. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, гласувах „против”, защото, първо, не съм съгласна, че законодателят не е преценил разликата в броя на секциите, защото точно такова разграничение е направил при определяне на числения състав на общинските избирателни комисии. Ако прилагаме § 2 във връзка с § 5 ние нямаме свободата – застъпвам обратната теза на изложената, нямаме свободата съответните разпоредби да ги приложим само по отношение на някои комисии. Ако прилагаме връзка с § 5 при едновременно произвеждане на местните избори и националният референдум, следва този подход да бъде еднакъв за всички комисии. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Още един отрицателен вот – моя. Освен изказаното от госпожа Солакова това, което в чисто човешки план искам да споделя като отрицателен вот, като убеждение, че повече хора не вършат повече работа. Аз не съм убедена в това, зависи от хората. Това, първо. Второ, считам, че е дискриминация по отношение на останалите. Това е моето мнение, благодаря.
сряда, 14 октомври 2015 г.

Удивително добра статия на Явор Дачков

Светът се демонизира, а ние се разсейваме

сряда, 7 октомври 2015 г.

Мошениците от Uber - обирът на века

Uber вече не работи
Когато международните мошеници от "Uber" (някои го произнасят като "Юбер", други като "Убер", но по правилно би било да ги наречем "Обир") дойдоха в България за да трупат незаконни печалби, бяха посрещнати от либерастките медии с удивителен телешки възторг. Месеци преди това издания като "Капитал" и "Дневник" бълваха словоблудства възхваляващи "иновативния бизнес модел" на една фирма, чиято "иновативност" се състои в неплащането на каквито и да било данъци, където и да било. Не само в България, но и във Франция, и в Германия, и Холандия, и Индия, че даже и в Родината им - САЩ. Само, че за това поначало не се съобщаваше.
И в какво се състоеше тяхната изобретателност? Направили приложение за айфон и андроид, което пряко свързвало клиента с шофьора на колата за да правели "споделено пътуване". Клиентът извиква кола от приложението като си избира шофьор, плаща с кредитна карта в колата и накрая получава електронен отчет за пътуването, маршрута, изминатите километри и платените пари. След това в края на месеца "Uber" плаща на шофьора около 80% от събраните пари и около 20% остава за себе си. На пръв поглед чиста сделка и вълкът сит и агнето цяло. Клиентите доволни, че е по-евтино, шофьорът изкарал някой лев, милиардите от цял свят ги прибира  Uber. Както се казва - "капка по капка - вир, вир по вир - язовир". 
Само една малка подробност - такива  приложения за избиране на такси имаше преди тях - примерно в Русия има точно 6 вида има ги и в Индия, Китай, Индонезия, Филипините, Румъния, Сърбия и т.н. В България има две приложения за андроид - "Taxi me" и фирменото на "ОК супертранс". И те си работеха и преди и след "Обир". Прословутата рейтингова система за оценяване на шофьорите и колите им я има и в приложението на "ОК" такси и в "Taxi me". Тоест "Обир", нито са открили топлата вода, нито колелото, просто рекламата им беше голяма и скъпо платена.
Сле това дойде отрезвяването. Даже и "Капитал", който в началото ги славословеше, сигурно срещу пари за платена реклама, се принуди да признае следното: "Критиката към Uber, която всъщност не е неоснователна, е, че дружеството, регистрирано формално в Холандия, не плаща данъци за дейността си в България. Недоволството на таксиметровите шофьори е по линия и на това, че Uber предлага таксиметрова услуга, без да се съобразява с регулаторните режими, заложени в закона. Същото обвинение се чува в много други държави в Европа и по света, където Uber се явява като конкурент на традиционните бизнеси."
Оказа се, че "Юбер" са пълни измамници, които не плащат никакви данъци в България. Когато клиентът плати с кредитна карта в колата, парите му директно отиват в холандска банка, заобикаляйки дори нашите банки, да не говорим за НАП. Оттам, като се издължат на шофьорите, изнасят всичките си печалби  в офшорки на Антилските острови. Затова не издават нито фактури, нито касови бележки на клиентите, разбира се не плащат и ДДС. Не спазват никакво законодателство, нито законите за безопасност на пътническите превози, нито Кодекса на труда. Шофьорите им не декларират никакви приходи и съответно не плащат и данъци. На обирджиите от "Юбер" не им пука за колите на "техните шофьори". Нещастниците налапали въдицата да работят за "Обир" със собствените си автомобили си плащат сами амортизациите, разходите за ГТП, застраховки, гориво, винетки, поддръжка и т.н. За много от тях това е втора или трета допълнителна работа и карат преуморени, с което рискуват живота си и този на пътниците. Да тези нещастни глупаци печелят нещо, за някои даже това е основна работа, но ако си сложат чертата на приходи и разходи в края на годината ще лъсне жестоката истина, че са ги прекарали да трошат собствените си коли срещу жълти стотинки. 
В същото време на законните български таксита им разказват играта с изисквания за лицензи, застраховки, технически прегледи на всеки 6 месеца, боядисване в жълто, данъци и такси, психотестове на шофьорите, местни регулации на минамални и максимални цени и т.н., а после ги критикуват, че не били конкурентни, возели скъпо и не били "иновативни". А да не забравяме, че тези регулации ни бяха наложени от Брюксел.
Та кое му беше "иновативното" на "Юбер"? Неплащането на данъци в България, неиздаването на касови бележки и фактури на клиентите, неспазването на никакви нормативни изисквания за здраве, безопасност и труд и т.н. Ами, че това си е международна мафия идваща да трупа незаконни печалби, като прави законните таксиджии абдали. Ако ще позволяват на мошеници като "Юбер" да правят данъчни престъпления, тогава да позволят и на нашите таксита да работят при същите условия, та да ги видим юберците колко са "иновативни"... Останалото са смешни писания на толерастките медии платени от "Отровеното общество" на Джордж Сорос. А и  соросоидът Красен Станчев, който с пяна на устата ги защитаваше по телевизията за да заработи лакейски парите на господарите си...
понеделник, 5 октомври 2015 г.

Дегенерацията и дегенератите от първоизточника - Григорий Климов

Дегенерати – интервю с Григорий Климов

Григорий Климов - 1 март 2003 г. - Ню Йорк
Въпрос – Григорий Петрович, от 50 години вие изследвате особен тип хора, хора с комплекс за власт. Какво представляват те? Какво представлява комплекса за власт, комплекса на вожда? В какво е същността на проблема?
Отговор – Когато близки родственици се бракосъчетават и кръвосмешават помежду си, то техните деца ще бъдат дегенерати. Това е стар, добре известен факт. Църквата забранява бракове между близки родственици. До шесто коляно. Ако обаче група от религиозни лидери поощрява такива бракове и точно обратното – забранява браковете извън сектата, към която принадлежат, то след 4-5 поколения тази секта ще бъде пълна с дегенерати.
Въпрос - Известна ли ви е такава секта, която забранява смесените бракове и го прави вече в продължение на 5000 г.?
Отговор - Да, разбира се, всички ние знаем тази секта. Много дегенерати притежават необичайни качества, като например неутолимо желание да доминират, това е патологично желание да бъдат винаги на върха, ненаситна жажда за власт. Те (дегенератите) се чувстват “избрани”, “елит” (мания за величие), но едновременно с това се чувстват и “гонени” и “преследвани” (мания за преследване). Всичко това са азбучни истини от детската градина.
Untitled-1
Сега дайте да поговорим на едно по-високо ниво – на нивото на висшата социология (дегенерология), в която област аз работя вече 50 години. Всички световни вождове обикновено имат комплекса на властта. Той обикновено е резултат на потиснат садизъм, който от своя страна е свързан с латентна хомосексуалност. Комплексът на латентната хомосексуалност (комплекса на вожда) е изучаван много внимателно от ЦРУ в края на 40-те и началото на 50-те години (на ХХ. В. – бел. прев.). Кодовото наименование на тези строго засекретени научни изследвания е “Харвардския проект”. Именно там, работейки с една група изследователи по проекта, се запознах и с тази тема. Всеки, който познава този забранен и засекретен въпрос, може да намери и да придвижи до властта бъдещи лидери, точно като пешки в световна шахматна игра. От само себе си се разбира, че вождовете на тази секта, пълна с дегенерати, знаят отдавна това от свой собствен опит, защото я практикуват вече от 5000 г. и затова имат голямо предимство пред тези, които не са подготвени по темата и играят на сляпо. Всички сме гледали по телевизията как 5-6 здрави санитари не могат да се справят с един луд. Енергията, която произвеждат тези безумци е най-добрата илюстрация за това, което може да направи полуненормалния хомосексуално ориентиран садист, обхванат от жажда за власт. Тези хора са като оръжие за масово поразяване. Днес много от нас вече знаят в общи линии устройството на атомната бомба, но само един много тесен кръг от посветени имaт знанията и уменията, необходими за производството на ядрено оръжие и което е не по-малко важно – да го насочат в съответна цел. Същото се отнася и за знанието в областта на висшата социология (дегенерология), само дето дегенератите са по-ефикасни като разрушители от ядрено оръжие. Те са почти толкова ефективни (и същевременно и толкова опасни), колкото и биологическото оръжие. Дегенератите обикновено ненавиждат нормалните хора. На тях им доставя истинско удоволствие да наблюдават как един полулуд извратен лидер садист, поставен от тях на власт, води война с друг подобен лидер, също издигнат от тях на власт, но начело на някоя друга държава. Милиони и милиони хора умират за забава и удоволствие на водачите на сектата от дегенерати. Искате да ме попитате как става това. Чрез масонството. Масони, Илюминати, Ротарианци и т.н. (“…името ни е легион” – отвърнали му бесовете…) – това са все клубове, където дегенератите внимателно наблюдават поведението на възможни кандидати и при наличие на изявени хомосексуални наклонности на някой от тях, започват активно да го придвижват нагоре по властовата стълбица. 
Въпрос – Как да откриваме дегенератите? 
Отговор – Нека първо да разберем какво е това дегенерация. Преди всичко трябва да кажа, че този термин се използва от нас винаги като медицинско понятие, а не като ругателен израз. Тези от вас, които не могат да приемат употребата и даже споменаването на тази дума, (а такива аз съм срещал много, особено в литературните кръгове), могат да я заменят с думата “изроден”. Повтарям – около нас има много дегенерати, даже може да се окаже, че и тихият, добре възпитан професор по етика в университета е един от тях. И така дегенерацията е естествен процес, който се проявява на земята вече хиляди години. Дегенерацията е неотменима част от жизнения цикъл. Раждане, детство, зрялост, старост, смърт. На нивото на индивида всички знаем този процес и затова тук няма нужда от обяснения. Ние тук ще говорим за дегенерацията на ниво род (семейство). Много историци отдавна са обърнали внимание на факта, че жизнения цикъл на родовете много прилича на жизнения цикъл на индивида. Като че ли Господ Бог (ако искате майката природа) дава на всеки род например еднакъв отрязък от време за живот на нашата грешна земя. Когато дадения род вече премине стадия на зрелостта и настъпи в златния стадий на старческия залез, Господ Бог го предупреждава с първия звънец. Този звънец показва на членовете на рода, че времето на рода на земята вече изтича. (Нормално би трябвало да се отключи желание към продължение на рода чрез естествени полови взаимоотношения, но тук има проблем.) Ако родът чуе гласа на Бога и остане бездетен или вземе за отглеждане дете, него го очаква златна старост. По това време вече родът е достигнал обикновено финансово благополучие и може да участва в различни благотворителни дейности като нормално изкуство, нормална наука, нормална литература. Членовете на такъв род тихо се наслаждават на златното време на старческия залез и накрая си отиват във вътрешен мир, оставяйки благотворителни фондове като паметник на своите добри дела. Но ако това се окаже непослушен род, род, въставащ срещу Бога, то неговите членове ще пренебрегнат гласа Божий и ще се опитат да излъжат самият Господ Бог по различни начини. Те ще се опитат да излъжат Бога като опитат изкуствено оплождане, или чрез фалш в брака – ще спят например с жена, а в същото време ще си представят, че са с мъж или куче или с родната си майка. Или пък ще го излъжат така – жената с разрешение на мъжа или без него отива в местния клуб и забърсва за една нощ нищо неподозиращ здрав, нормален мъж, за да има от него дете (“на чужд х… влиза в рая” – руска поговорка). Както виждате руският народ отдавна е знаел за тези хора и изразил своето мнение за тях в много, но малко разбираеми на пръв поглед, поговорки. Членовете на този непослушен, богоборчески род започват да поддържат и финансират дегенеративна благотворителност – дегенеративно изкуство, дегенеративна наука, дегенеративна литература. Чрез средствата за масова информация те ще убеждават всички, че това, което правят е нормално, че в това няма нищо лошо и че този, който не го приема е човек с остарели възгледи и враг на световния прогрес. За такива хитреци Господ Бог (майката природа) дава втори звънец. Към ненормалното полово влечение се добавят и психически заболявания. Ако и след това родът упорства в борбата си с Бога, раздава се и третият – последен звънец във вид на вродени дефекти, като изсъхнала ръка, конско стъпало, заешка устна, вълча паст, кривогледство и т.н. В нормални, примитивни условия това ще гарантира изчезването на клана от историческата сцена след 1-2 поколения. Ами че кой нормален човек ще се омъжи/ожени за кривоглед, полово извратен садист? И така дегенерацията има 3 стадия –
  1. Полови извращения.
  2. Психически заболявания.
  3. Вродени дефекти.
Сега, когато сме се запознали с тези стадии, можем да се върнем на нашия въпрос за това как да откриваме дегенератите. Да, много е просто да ги откриете. Погледнете семейното дърво на дадения род. Ако то е здраво, ако на него има много клонки и много нови, здрави деца – пред вас стои нормален и здрав род. Ако дървото на рода изсъхва (има много бездетни двойки), ако има много самоотмиращи клонки (самоубийци, психически заболявания, ненормални деца) – вие наблюдавате род, който е в златния стадий на залеза. Всичко останало, което трябва да направите е да определите дали този дегенеративен род се вслушва в гласа на Бога или е богоборчески. Това може да стане много лесно. Внимателно вижте какво поддържа този род в обкръжаващата действителност. Разпространява ли той упадък в изкуството, науката и литературата или с всички сили се бори срещу тях и поддържа нормалното изкуство, наука и литература. 
Въпрос – Как мислите – има ли много дегенерати?
Отговор – Статистиката за третия стадий (вродените дефекти) и за втория – (психическите заболявания), може да се открие в масовия печат. Можете и сами да ги откриете. Статистиката за първия стадий на дегенерацията (половите извращения) не е така лесно да бъде открита. Нека да вземе данните, публикувани в САЩ от лекарите Уитълс и Кинси. Д-р Уитълс в труда си “Сексуалния живот на американските жени” дава следната статистика –
Неомъжени жени: 20% са имали многократни хомосексуални контакти с други жени, 51 % са мечтали за хомосексуална връзка с други жени до достигане на оргазъм.
Омъжени жени: 15% са имали многократни сексуални контакти с други жени, а 32% са мечтали за хомосексуални връзки с други жени до достигане на оргазъм
А как стоят нещата при мъжете? Д-р Кинси ни дава следната статистика –
4% са имали многократни хомосексуални връзки с други мъже, 33% са мечтали за хомосексуална връзка до достигане на оргазъм.
Други научни трудове ни дават малко по-различни данни, но повечето от тях са в диапазона 33-50%.
И така какво излиза – всеки трети (втори) човек попада в първия стадий на дегенерация. Когато тези данни са били анализирани как се отнасят по професионален признак се получила много интересна картина – 
5% – селяни (фермери) 
10% – работници 
50% – интелектуалци

75% – хора, изявяващи се в областта на литературата и изкуството

90% – хора, работещи в средствата за масова информация

Това ни дава нов поглед върху старата идея за борбата между класите. Борбата между класите не е борба на богати с богати, а на дегенерати с нормални хора! Вестник “Ню Йорк таймс” публикува резултати от изследване, проведено от група американски учени. Те проанализирали 78 велики личности в историята на човечеството. Оказало се, че –
37% страдали от психически болести през живота си
83% били явни психопати
10% били психопати, но в по-лека форма

7% били нормални

Когато изследвали 35 велики гении в историята на човечеството се оказало, че –
40% страдали от психически болести
90% били психопати
Ето защо в дегенерологията съществуват три 90 процентови закона на проф. Игор Борисович Калмиков –
90% от всички сериозни престъпления са свързани с дегенерация (израждане)
90% от всички болести (с изключение на инфекциозните) са свързани с дегенерация
90% от всички гении в историята на човечеството са били дегенерати

Аз изучавам този предмет вече 50 години и след всичкото това време, изразходено в изследователска работа достигнах до следния извод – необходимо е да се изучава дегенерология от службите за държавна безопасност на всички страни без изключение. Това е нужно, за да не бъдем никога повече въвличани във война, една нация срещу друга, за забава и садистично наслаждение на водачите на дегенератската секта. Аз дори бих препоръчал да се въведат за изучаване основите на дегенерологията в горните класове на училищата и първите курсове на вузовете, за да могат нормалните хора да разберат за съществуването на дегенератите и да могат да направят правилен избор за създаването на здраво семейство.
Въпрос – А защо да не предположим, че всички ние сме дегенерати?
Отговор – Въпросът Ви ми напомня за една история за една стара жена, която преди да умре изрази жизнената си философия в една фраза “Целият свят е един бардак, а всички хора – проститутки.” Мисля, че по този начин биха могли да се изразят и всички крадци, алкохолици и наркомани. Те с цялото си сърце вярват в това. Те си мислят, че целият свят е като тях самите. Разбира се, че съществуват крадци, алкохолици и наркомани. Съществуват обаче и много нормални хора. Те строят домове, пътища, мостове, тунели. Те превозват хиляди хора в самолетите, влаковете и автобусите, летят в космоса. Те постоянно създават. Нормалните хора са толкова много, че всичката разрушителна енергия на дегенератите така и не е успяла да ги унищожи, въпреки че от хилядолетия се водят непрекъснато войни. Всички здрави членове на моя род са моите свидетели.
Въпрос – Какво мислите по повод на Международния валутен фонд (МВФ)?
Отговор – Структурата на властта на дегенератските общества на Запад е практически същата както е била и структурата на комунистическите партии на Изток. Всяка съветска организация, включително и “Движението за мир и икономическо сътрудничество” имаше много технически сътрудници. Те обикновено се намираха в нисшия ешелон на структурата. Но в нея имаше и малко на брой висококачествени комунисти на ръководни постове. Можете ли да си представите на ръководните постове на която и да е сериозна съветска организация да не стоят членове на партията? Това се отнася и до западния аналог на съветския КОМИНТЕРТ – ХОМИНТЕРН – съюза на международното братство на хомосексуалистите дегенерати. Затова, отговаряйки на Вашия въпрос, аз мисля, че 90% от лидерите на МВФ са патентовани дегенерати. Останалите членове на тази организация – обичайния технически персонал – мисля, че са достатъчно добре дресирани, за да не задават неудобни въпроси по повод на престъпните решения и препоръки на своите вождове. 
Въпрос – Какво мислите за Елцин и неговата команда?
Отговор – Хората мислят, че Елцин и неговите дегенерати – всички заедно работят за благото на Русия. Това е много опасно заблуждение. Всички те са шайка дегенерати, поставени там да правят това, което правят, и то доста успешно. Тяхната главна задача е да съсипят икономиката на най-богатата държава в света, и то в най-кратки срокове. Да се вземат като дългове колкото се може повече пари с ненормална лихва, да се разпилеят за никому ненужни проекти, да се унищожи напълно отбранителния потенциал на страната, да окрадат всичко, което може да се краде и най-главното – да вкарат за вечни времена в кабалата на дълга бъдещите поколения. Аз мисля, че с поставената задача те се справиха доста успешно. А когато нарежат и последната руска атомна подводница тогава ще разберете истинското лице на западната демокрация, която отдавна е под крака на водачите на сектата от дегенерати.
Въпрос – Може ли в Русия да има нормално правителство?
Отговор – Вашият въпрос за руското правителство (или за правителството на която и да е друга страна) ни отвежда до втората част на нашата беседа за дегенератите. В първата част разбрахте, че има многочислено съсловие от дегенерати – факт, напълно неизвестен на повечето нормални хора. Във втората част на беседата ще покажем, че класът от дегенерати е нееднороден. Дегенератите могат да бъдат добри, лоши и отвратителни. Отново бих искал да подчертая, че терминът дегенерат се използва от нас като чисто медицинско понятия (изроден) и не трябва да се приема като ругателен израз. Например Пьотр Илич Чайковски е бил явен дегенерат. Неговият ненормален полов живот и това, че не е оставил поколение са ясен показател за това. И все пак той е писал изумителни музикални произведения и е бил тих и добре възпитан човек. Неговата музика не е упадъчна и той не е поощрявал декаденството в света на изкуството. И освен това, както вече казах, не е имал деца. Всичко това ни позволява да го отнесем към групата на добрите дегенерати. Можете да ме попитате какво има общо тук отсъствието на деца? Виждате ли, дори и майката и бащата да са били добри дегенерати и да са извършили много добри дела в своя живот постоянно воювайки с демоните на дегенерацията, няма никаква гаранция, че децата им ще продължат тези добри дела. Точно обратното – децата на дегенератите обикновено напълно разрушават всичко добро, постигнато от родителите им и освен това те продължават своя разрушителен път до самия край. Помните ли известната книга “Стършел” на Етел Лилиан Войнич? Бащата бил архиепископ, а синът станал революционер и краят на това е трагичен. Това е типична история. Ето защо бездетството (целибата) се явява много важен критерий за слагане на дегенерата в групата добри дегенерати. И сега след като изяснихме това да преминем към Вашия въпрос за нормално правителство. Може ли човек с нормално развити мускули да участва и да победи в състезание по бягане? Да, може. На ниво училище. Може да победи и на ниво градско състезание. Да, може да участва, но няма никакъв шанс да победи на ниво страна. Той даже не може да участва на състезание от световен ранг, да не говорим пък да победи. Разбирате ли какво се опитвам да ви кажа? Само човек с ненормално развити мускули на краката може да участва и има шансове да победи на държавни и световни състезания. Същият този принцип е приложим и във волната борба за… власт. Само човек с ненормално развита жажда за власт (потиснат хомосексуален садист маниак) може да победи в борбата за власт – това е аксиома в дегенерологията! Както казва народът – мръсотията винаги изплува отгоре. И така съсловието на дегенератите е нееднороден. Те са добри, лоши и отвратителни. Добрите дегенерати винаги са били и са наши другари и съюзници. В правителствата те винаги ще се борят с отвратителните дегенерати така, както полицията се бори постоянно с престъпниците. Лошите дегенерати в правителството ще се правят, че нищо особено не се случва. Те даже няма да се опитат да спрат атаките на отвратителните дегенерати срещу нормалните хора. Отвратителните дегенерати обикновено започват с атаки към добрите дегенерати, защото последните, точно така, както и защитната система на организма, могат да разпознаят и неутрализират първите. След като потиснат гласа на добрите дегенерати отвратителните веднага започват тотална война срещу нормалните хора. В марксистко-ленинската философия този процес се нарича “закон за единството и борбата на противоположностите като двигател на историческия прогрес”. И така как може да определите какви дегенерати какво правят в дадена страна? По същия начин, по който може да разберем дали котката е под кревата. Вземаме една изкуствена мишка на конец и наблюдаваме дали има някаква реакция. Дайте да разиграем тази “мишка” пред проверяваното правителство. Как правителството реагира на движението за права на педерасите? Как правителството реагира на смъртното наказание за дегенератите престъпници? Как правителството защитава нормалните хора? Как правителството защитава паразитиращия клас от дегенерати? Прости въпроси – прости отговори. Елементарен тест. Тази методика може да бъде приложена към всяка друга структура – наука, изкуство, армия, преса, телевизия. Този тест ви дава ясна картина за това какви организации са окупирани напълно от отвратителни дегенерати, кои са под ръководството на лошите и кои са под контрола на добрите, като последните енергично се борят да съхранят и спасят и себе си, и нормалните хора от яростните атаки на отвратителните. Често ме питат – може ли да има нормални хора във властта? Моят отговор е – теоретически да. Но на практика ако нормален човек отиде във властта, той няма да се задържи дълго там. С вълци ли си – трябва да виеш по вълчи. 

Въпрос – Какво мислите за борците за “чистота на кръвта” (чистотата на расата)? 

Отговор – Господ Бог ненавижда расизма в каквато и да е форма. Той ненавижда дори самата идея, че някой народ може да се обяви са “избран”. Това е расизъм в най-лошото си проявление. Четете Дъглас Рийд – монументалният му труд “Спорът за Сион” – там той много добре пише за това и аз мисля, че много от нашите свещеници би трябвало да се запознаят с тази книга преди да хвалят Стария завет. Всеки човек, който се опита да съхрани “чистотата на кръвта” (расовата чистота) чрез забрана на смесени бракове на нормални хора от различни националност, рискува да ускори процеса на дегенерация. Особено пък ако това е малка нация. Подчертавам още веднъж – говоря за бракове между нормални хора.

Въпрос – Какво мислите за създаването на “нова нация”? 

Отговор – Нека си представим, че някой започне да изпраща членовете на дегенератската секта на едно място… да кажем на остров Мадагаскар (Вече е имало такъв план в края на 30-те години. Поровете се в архивите, доста е интересно.) Там ще има дегенерати и от САЩ, и от Русия, Канада, Етиопия, Ирак, Англия, Франция… Рано или късно те ще почнат да се женят едни за други. Какъв мислите ще бъде резултата от тези бракове? Нормални деца? Ето това е моят отговор на въпроса ви за браковете между членовете на дегенератската секта и създаването на “нова нация”. По друг начин стои въпросът за смесените бракове между членове на дегенератската секта и местното (туземно) население. Разбирате ли, за дегенератите е трудно да продължат рода си. Оттук и названието “изродени”. ….. навиците им много добре са описани в руската литература. Така че ако дегенерат реши да се ожени за местен нормален човек, то нормалния няма да може да участва дълго време в патологичните му оргии. Само свежоизпечен дегенерат-туземец би могъл да му подхожда и да го удовлетвори. Помните ли, че говорихме за ефекта на гъбата? Дегенератската секта като гъба поема в себе си местните (туземните) дегенерати и това става в целия свят. Повечето от смесените бракове между членове на дегенератската секта и местното население всъщност са бракове между двама дегенерати – стари и нов (свежоизпечен). Естественият изход от този порочен цикъл е бездетност или осиновяване, но това е тема за друга лекция. 

Въпрос – А каква е вашата религия (кредо)?
Отговор – Моята религия… А това защо ви безпокои? Прочетете книгите ми. Самите вие. Всичките седем. Създайте си свое собствено мнение, а не слушайте свои другари-дегенерати. Но ако имате предвид религията като предмет, тогава е друг въпрос. Както вече говорих дегенерацията е неотменима част от жизнения цикъл. Този процес е известен от хилядолетия. Просто преди са го наричали с други имена. Когато един нов, свежоизпечен дегенерат започне за първи път да разбира, че се отличава от другите нормални хора, пред него има избор. Може да стане или добър, или лош, или отвратителен. Нека да разгледаме това с прост пример. Когато младия подрастващ хомосексуално ориентиран садист започне да усеща за пръв път демоните на дегенерацията – желание да доминира, да напада, да убива, той може да –
  1. Постъпи в местната улична банда (или да организира своя) и да започне да граби и убива нормалните хора.
  2. Постъпи в полицейска школа и да напада и убива членовете на местните криминални банди. Виждате ли каква е разликата? Същото се отнася и по отношение на религията. Ако младият подрастващ хомосексуално ориентиран почувства разрушителните демони на дегенерацията той може да встъпи в някое монашеско братство, където братята, по правило много опитни в законите на дегенерацията, ще му помогнат да се пребори с тези демони. Монашеските братства имат хилядолетен опит в борбата с това зло. Знаете за какво говоря – пост, молитва, тежък физически труд, мълчание, а най-важното – целибат (безбрачие).
  3. Издигат се в църковната йерархия само тези от братята, които са минали много години в борбата с демоните (така е било по-рано). Те знаят за какво говорим. Всичко това те са го преживели на собствения си гръб. Свещениците от повечето религии добре разбират законите на дегенерологията. Те са тези, които помагат на свежоизпечените местни дегенерати да вземат правилното решение между Бога и дявола. Когато свещеникът изслушва изповед той обръща малко внимание на малките грехове, но ако забележи каквито и да са признаци на дегенеративно поведение, той веднага започва подробна беседа с подрастващия и настоятелно го съветва до постъпи в местното братство.
Повтарям още веднъж – всичко това е доста опростено, но мисля, че ще ви помогне да обхванете контурите на проблема и разрешението му. Ако така се развият нещата – ДОБРЕ. Обаче подрастващият може да реши да встъпи в някой клуб на дегенерати (илюминати, масони, ротари и т.н.) създадени от водачите на дегенератската секта, за да направляват разрушителната енергия на туземните дегенерати против нормалните хора, против нормалната структура на своята държава. Ето това вече е вече ОТВРАТИТЕЛНО. А кога положението е ЛОШО? Тогава когато подрастващият не последва Бога (братството), не отиде в някоя дегенератска секта, а се опита да излъже самия Господ Бог като се ожени/омъжи за нормален човек и по такъв начин унищожи всички й/му мечти за щастливо семейство и здрави деца. Винаги имате избор пред вас. 
Въпрос – Какво мислите за масонството?
Отговор – Илюминати, шрайнери, масони, теософи, антропософи и т.н. (“…името ни е легион” – отвърнали Му бесовете…) – всички тези клубове са за хора, които се чувстват “избрани”, особени, гонени от бюрокрацията, църквата, академията или от някаква нормална държавна структура. Всички те само чакат своя час. В зависимост от професията си те встъпват в един или друг клуб. Разбира се, винаги трябва да се има предвид, че има и любопитни глупаци, които ще служат за прикритие и декорация. Истинската цел на тези дегенератски клубове е да дадат възможност на активните хомосексуални маниаци, които не се спират пред нищо, за да дойдат на власт. Запомнете – властта е най-силния наркотик.! 
Въпрос – Смятате ли, че има световен заговор?
Отговор – Всемирен заговор… Вижте – дегенератите са като микробите на чумата. Те убиват здравия организъм, но и сами загиват с него. Дегенератите са като вируса на СПИН. Те атакуват и унищожават защитната система на организма, като водят до смъртта му. Има ли заговор между самите микроби за убиването на здравия организъм? Имат ли вирусите план за атака и унищожение на защитните системи на организма? Не мисля, че при микробите и вирусите има някакъв световен заговор срещу здравите хора. Те просто разрушават и унищожават – такава е тяхната природа. Те не са способни да правят нищо друго. Това им е природата… Мои скъпи приятели, всички вие нормални хора, моля ви още веднъж внимателно прочетете моята беседа и моите книги. Ако някой от читателите разбере, че е дегенерат, трябва да знае, че винаги има избор – може да стане добър, лош или зъл. От друга страна мнозина от членовете на дегенеративната секта мислят, че са дегенерати. Много от тях са били осиновени или родителите им са били такива. Във всеки случай 90% от великите хора на планетата са били дегенерати. Моля ви, бъдете много внимателни с дегенератите и дегенерологията. Както предупреждавах и преди – това е много ефикасно оръжие, като биологичното, но и още по-опасно. Изучавайте тази наука. С мисъл, внимателно. Дълго разсъждавайте над прочетеното и в никакъв случай не бързайте с изводите. Лично аз смятам някого за био-негативен дегенерат, само когато той го е доказал на практика. Няколко пъти. Като правило – средният човек трябва да продемонстрира 5-6 пъти дегенеративни показатели, за да бъде сложен в категорията на дегенератите. Дори ако той крещи на всеки ъгъл – “да, аз съм 100% дегенерат”, но ако въпреки това той самият се бори с демоните на дегенерацията и с другите био-негативни дегенерати, той остава наш съюзник. И още един съвет – досега съм получил стотици писма от различни части на света – Австралия, Нова Зеландия, Русия, Израел, Англия, Франция, САЩ, Германия, Япония… И почти във всички от тях се дава едно много интересно наблюдение – тези читатели давали моите книги на свои приятели (те действат като лакмусова хартия) и мълчаливо наблюдавали реакциите им. Резултатът винаги бил един и същ – изгубили половината от тези, които наричали приятели. По такъв начин, наблюдавайки реакцията на моята беседа, на моите книги, вие съвсем самостоятелно можете да направите изводи за човека “Х” и за много други.
Източник: voininatangra.org


Най-важните книги на Климов в които е развита науката дегенерология са:
"Протоколите на съветските мъдреци"
"Червената кабала"
"Божият народ"

Примери за дегенерацията
"Гъз, ти си наш'то знаме"
Ленин - съвършеният дегенерат.
Кевин Картър - съвременният дегенерат - толераст.
Български журналисти дегенерати.
Платените предатели - соросоиди в България
Трябва ни не антитерористична, а антитолерастична операция
В БХК работят пълни малоумници
В БХК освен, че са отцеругатели, са и откровени социопати
Мрежата соросоидни предатели в България
"Коя по дяволите е Ангела Меркел? Просто дегенератка..."
"Радан, Рамадан, Рада дълбоката"
"Как ще убият Джордж Сорос?"


"Йон компютърс" - Монтана

"Йон компютърс" - Монтана
Компютърен магазин и сервиз

Последни новини

powered by Surfing Waves