Важни писания

петък, 30 април 2021 г.

Министърът е незаконен, а заповедите му нищожни

Така, храбри воини на светлината. Национален Сбор за Съпротива "Свети Георги Победоносец" нанесе пореден удар срещу ПЛАНдемията и нейните слуги. Помните ли, че настоящият "министър" на здравеопазването професор Костадин Ангелов беше избран за народен представител от ГЕРБ във Велико-Търновския избирателен район на 4 април 2021 г.? След това се закле като такъв в Народното събрание на 15 април? Е, капанчето щракна, всички негови заповеди и други актове след датата 15 април и досега са нищожни! Защото той вече не е министър, а само депутат! Всеки ден на пребиваването му в министерския кабинет и всичките му действия там са престъпление. Днес подадохме иск във Върховния Административен Съд по този случай:


До

Върховният Административен Съд

Чрез

Министерство на здравеопазването


ЖАЛБА


подписана с цифров електронен подпис и 

връчена чрез държавната „Система за 

сигурно електронно връчване“

Относно: Срещу Заповед № РД-01-278/29.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването и искане за обявяването и за нищожна.

Уважаеми господа Върховни Съдии,

Не съм доволен и обжалвам в законоустановения срок Заповед № РД-01-278/29.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването като нищожна поради издаването й от нередовен орган на властта. Мотивите ми за това са следните:

1. С решение на ЦИК № 2438-НС / 9 април 2021 г. професор Костадин Георгиев Ангелов е избран за народен представител от 4 изборен район – Велико Търново. (https://www.cik.bg/bg/decisions/2438/2021-04-09) и решението влиза в сила, когато е обнародвано в „Държавен вестник“ брой 30, от дата 13.4.2021 г. (https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=157424

2. Същият е положил клетва като народен представител на 15 април 2021 г. на първото заседание на новоизбраното Народно събрание с което е придобил окончателно това качество и статут съгласно чл. 76 ал. 2 от Конституцията. (https://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/55/ID/10553

3. На същата дата и в същото заседание, Народното събрание със свое решение приема подадената оставка на Министерския съвет внесена от министър-председателя Бойко Борисов. (https://www.parliament.bg/bg/desision/ID/163569)

4. Както е известно, народните представители не могат да изпълняват друга държавна служба съгласно чл. 68 ал. 1 от Конституцията. Тази конституционна постановка е доразвита и в чл. 134 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, като е допълнена в чл. 133 ал. 1 от същия със забрана да се получава друго възнаграждение по трудово правоотношение освен депутатското.

5. Съгласно чл. 140. ал.1 от горецитирания правилник, в случаите, когато народен представител, избран с кандидатска листа на партия или коалиция, бъде избран за министър, той се замества от следващия в листата кандидат за времето, през което изпълнява функциите на министър, а в ал. 2 е указано, че когато бъде освободен като министър, пълномощията на народен представител се възстановяват, а на заместващия го се прекратяват. А чл. 63 от Конституцията императивно прогласява, че Народното събрание се състои от 240 народни представители.

6. Съгласно чл. 111 ал. 1 от Конституцията, правомощията на Министерския съвет се прекратяват с приемане на оставката на Министерския съвет, а ал. 3 уточнява, че Министерският съвет изпълнява функциите си до избирането на нов Министерски съвет. В такъв случай би следвало съгласно аргументите в горната т. 5 Народното събрание да изпълни изискванията на собствения си Правилник по чл. 140. ал. 1 във връзка с разпоредбите на чл. 68 ал. 2 от Конституцията и министърът в оставка да се замести от следващия в листата кандидат за народен представител за времето, през което изпълнява функциите на министър, до избирането/назначаването на нов редовен или служебен кабинет. Тъй като това не е направено от Народното събрание и до настоящия момент, проф. Костадин Ангелов не е загубил статута си на народен представител. Слевдователно той и до момента си е действащ народен представител и като такъв не може да изпълнява друга държавна служба съгласно чл. 68 ал. 1 от Конституцията, в случая – Министър на здравеопазването

7. От друга страна не е прекратено трудовото му правотношение като министър, което отново го поставя в положение на несъвместимост съгласно чл. 68 ал. 1 и 2 от Конституцията.

8. Следователно всички издадени от него актове, включително и процесната заповед са нищожни, доколкото са издадени от неоправомощен по конституционния ред орган на властта намиращ се в несъвместимост.

Във връзка с гореизложените доказателства моля Съдът да отмени Заповед № РД-01-278/29.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването като нищожна.

30 април 2021 г.

Град София

С уважение: /П/

Сега вече няма измъкване, ВАС или ще трябва направо да отменят заповедта като нищожна или да предадат делото за Решение в Конституционния съд! Следете развитието, ще е интересно...

Присъедини се към воините на светлината! Свържи с нас:
 сряда, 28 април 2021 г.

Време е за действия...

Така, храбри воини на светлината, продължаваме битката, докато накрая спечелим войната! Ако си мислите, че сме се отказали, свалили оръжията и други подобни,  много сте сгрешили, а и не знаете с кого си имате работа! Ето и поредното ни сражение на датата 28 априлий, лето 2021-во.


Първо видеото, какво точно направихме. Второ текста, какво сме поискали от слугите на народа - депутатите, които с гласовете си, всички вие пратихте в Народното събрание. Защото ние не можахме да гласуваме, както знаете. Така, че народните представители в това Народно събрание са ваши, а не наши. Та, ето какво ви готвят вашите избраници, което ние се мъчим да го предотвратим:


До

Народното Събрание

Град София


СТАНОВИЩЕ

От Национален Сбор за Съпротива „Свети Георги Победоносец“

Относно: Предложенията за промени в Закона за здравето.

Уважаеми дами и господа народни представители,

По повод предлаганите предстоящи промени в Закона за здравето напомняме, че още на 5.11.2020 г. сме пратили искане до Народното Събрание (Вх.№ ПГ-1094-А-85 /5.11.2020 г.) с копие до Министерския съвет (Вх.№ 2907-20 /5.11.2020 г.) в което ясно и категорично сме се обявили срещу тоталитарните мерки налагани напълно незаконно, противоконституционно и в противоречие с международни конвенции и пактове за основните човешки права и граждански свободи по повод фалшивата пандемия, която представлява всъщност една ПЛАНдемия. 

По-конкретно сме поискали и поддържаме отново искането си за отмяна на членовете от 58 до 63г  от Закона за здравето, като противоречащи на:

Чл. 29 (2) от Конституцията: „Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие“.

КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И НА ЧОВЕШКОТО ДОСТОЙНСТВО ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА БИОЛОГИЯТА И МЕДИЦИНАТА: Конвенция за правата на човека и биомедицината (ратифицирана със закон, приет от 39–то Народно събрание на 26 февруари 2003 г., ДВ, бр. 21 от 2003 г. В сила за Република България от 1 август 2003 г.)

Чл. 2 „(Върховенство на човека) Интересът и благото на човека имат предимство над интереса на обществото или този на науката“; 

Чл. 5 „(Общо правило) Всяка интервенция, свързана със здравето, се извършва само със свободно и съзнателно изразеното съгласие на заинтересованото лице. Това лице получава предварително необходимата информация за целта и естеството на интервенцията, както и за произтичащите от нея последствия и рискове. Заинтересованото лице може свободно да оттегли съгласието си във всеки момент.“

ХАРТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ:   

Член 3  Право на неприкосновеност на личността                                                                  

1. Всеки има право на физическа и психическа неприкосновеност.                                      

2. В областта на медицината и на биологията трябва да бъдат зачитани по-специално:                      

а) свободното и информирано съгласие на заинтересованото лице при определени със закон условия и ред;                                                                                                                    

б) забраната на евгеничните практики, по-специално на тези, които имат за цел селекцията на хора;                                                                                                                    

в) забраната за превръщане на човешкото тяло и неговите части в източник на печалба;

Резолюция 2361 на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, от 27.01.2021 г.

„7.3.1 Да се гарантира, че гражданите са информирани, че ваксинацията НЕ Е задължителна и никой не е подложен на политически, социален или друг натиск да се ваксинира, ако не желае сам да го направи.                                                                            

7.3.2. Да гарантира, че никой не е дискриминиран за това, че не е бил ваксиниран поради възможни рискове за здравето или поради нежелание да се ваксинира“. 

Отделно от това искаме да бъдат преустановени незабавно насилствените ПСР и антигенни тестове, които не са диагностични тестове, още повече за инфекциозни болести, а представляват инструменти за незаконно събиране на ДНК профили, както и носенето на маски, спазването на дистанция, затварянето на стопански, културни и спортни и други обекти, както и всякакви подобни безумия въведени с нищожни заповеди на Министъра на здравеопазването.

Не на последно място напомняме, че така наречената „извънредна епидемична обстановка“ е противоконституционна, поради грубо противоречие с член 84 т. 12 във връзка с чл. 100 (5) от конституцията, които в съвкупност изрично дават право на въвеждане  и одобряване на извънредно положение единствено и само на Народното събрание, дори и когато е обявено от президента при липса на заседаващо Народно събрание.

Предвид на гореизложеното очакваме вашите действия за възстановяването на законността и правовата държава. В противен случай ще предприемем всички необходими мерки за гарантиране на правата и свободите на българския народ и наказание на виновните лица.

26.4.2021 г.

Гр. София 

С уважение:

Национален Сбор за Съпротива „Свети Георги Победоносец“

Входящият номер е:


А днес, както сте видели във видеото по-горе, им вкарахме на депутатите - "слуги на народа" и доказателствата. 


Предупреждаваме, че документите са главно на английски и второ, че някои снимки на хора - осакатени, убити и разболяли се от "ваксини" са ужасяващи и не ги препоръчваме за бременни жени, малки деца и  хора със слаба нервна система. Но да видим, как ще ги оценят депутатите. Вижте документа с доказателствата тук.

Ще следим развитието в Народното събрание по Входящ Номер:

Присъедини се към воините на светлината! Свържи с нас:
 
 
неделя, 18 април 2021 г.

В битка срещу джендър идеологията на сатанистите

Сатанистите и техните слуги са неуморни. Преди 3 години Конституционният съд отхвърли Истанбулската конвенция като противоречаща на българската Конституция, по-точно на свещения брак между мъж и жена, благословен от Господ Бог. Една победа на нормалността над извратеняците. Но уви "зло не спи под камък" е казал мъдрият български народ. Ето, че тази година по искане на Гражданската колегия на ВКС Конституционният съд трябва отново да се произнесе по тяхно искане за тълкуване на конституцията, този път по смисъла на понятието "пол"!

Искането на ВКС е недопустимо според нас и в този смисъл на 13 април пратихме становище на нашия Национален Сбор за Съпротива "Свети Георги Победоносец" до КС с искане да отхвърлят питането за тълкуване на Конституцията на ВКС като недопустимо. Можете да го видите най-долу на тази страница. Отделно нашите верни съратници от БРЦК също изпратиха отлично свое становище срещу това дело. Можете да го изтеглите оттук. Но тъй като няма никаква информация от страна на КС, какво е решил по този казус на 13 април и предвид опасението, че може и да го допуснат и образуват все пак Конституционно тълкувателно дело, като предпазна мярка днес пуснахме и ново становище, което да вземат предвид, ако все пак му дадат ход. Отделно в него, както и в първото искаме да ни конституират като страна по делото.

Ето и днешното ни становище:

ДО

КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД

ГРАД СОФИЯ


СТАНОВИЩЕ

От Национален Сбор за Съпротива „Свети Георги Победоносец“


Относно: Становище по Конституционно дело № 6 / 2021 г. образувано по искане на Общото събрание на гражданската колегия на Върховния касационен съд за тълкуване на текстове от Конституцията на Република България във връзка с възприетото понятие „пол”. 

Уважаеми Дами и Господа Конституционни съдии,

Моля да ни конституирате като заинтересована страна по силата на чл. 20а ал. 2 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд. НСС „Свети Георги Победоносец“ е организация защитаваща християнската вяра в нейното източно-православно изповедание с присъщите й морал, ценности, традиции и канон.

По повод Конституционно дело № 6 / 2021 г. бихме искали да приемете нашето становище, на основание чл. 45 от КРБ и чл. 20а ал. 2 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд. Считаме, че значението на понятието „пол“ възприето в Конституцията напълно съответства на духа, буквата, съдържанието и смисъла възприет в чл. 8 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и на чл. 7 от Хартата на основните права на Европейския съюз относно правото на зачитане на личния и семеен живот.

Доколкото понятието „семеен живот“ в тълкувателното искане предполага на първо място наличие на семейство, а питането е за понятието „пол“ явно във връзка със семейството, следва да се изясни същността на семейството, принципите на създаването му и целите му. Видно е, че в този смисъл т. 1. от искането за тълкуване на гражданската колегия на Върховния касационен съд „Какво е обяснението на понятието „пол“, възприето от Конституцията, и има ли то самостоятелно психологическо и/ или социално изражение, различно от биологичното?“ имплицитно предпоставя друг тип определяне на пола освен биологичния. Това е напълно погрешна и подвеждаща постановка на въпроса. Аргументите ни за това са следните:

1. В цитираната от искателите КЗПЧОС в член 12 е категорично казано че: „Мъжете и жените, достигнали брачна възраст, имат право да встъпват в брак и да създават семейство в съответствие с националните закони, регулиращи упражняването на това право.“ Експлицитно е заявено, че има само два пола – мъж и жена и те съвпадат с биологичните, а семейството се създава съобразно националните закони.

2. Това е повторено и в Член 23 на Хартата на основните права на Европейския съюз “Равенството между жените и мъжете трябва да бъде гарантирано във всички области, включително заетостта, труда и възнаграждението. Принципът на равенството не пречи на запазването в действие или приемането на мерки, предвиждащи специфични предимства в полза на по-слабо представения пол.“ А  чл. 24 прогласява: „Всяко дете има право да поддържа редовно лични отношения и преки контакти с двамата си родители, освен когато това е против неговия интерес.“ Видно е, че извън двата физиологично определени пола – мъжки и женски няма други, дори и в двата основополагащи документа.

3. Съблюдаването на човешките права закрепени и разширени в Хартата има за цел продължаване и увековечаване на човешкия род. Това е прогласено още в преамбюла на Хартата: „Ползването от тези права поражда отговорности и задължения, както спрямо другите, така и спрямо човешката общност и бъдещите поколения.“

Във връзка с гореизложените правни аргументи следва да изясним и същността на семейството, принципите на създаването му и целите му. Доколкото в тълкувателното искане на ГК на ВКС има и следното питане: „2. Как е решен на конституционно ниво въпросът за баланса между понятието „пол“, възприето от върховния закон, и правото на личен живот по чл. 32, ал. 1 от Конституцията в аспекта на възможността държавните органи на Република България да зачетат последиците от личната идентификация на български гражданин, който се е самоопределил към пол, различен от биологичния?“ това предполага ясен, недвусмислен и категоричен отговор.

Целите на създаване на семейството са ясни и самоочевидни – продължаване на човешкия род чрез възпроизводство на поколенията. Доколкото в чл. 13. (3) от Конституцията е прогласено: „Традиционна религия в Република България е източноправославното вероизповедание.“, напомняме, че върху основата на християнските ценности, морал и разбирания са построени българските национално-държавни и културно-обществените семейно-родови традиции. Затова ще цитираме и Библията в нейното православно синодално издание. На първо място там е казано:

 “ 27. И сътвори Бог човека по Свой образ, по Божий образ го сътвори; мъж и жена ги сътвори.

28. И благослови ги Бог, като им рече: плодете се и множете се, пълнете земята и обладайте я и господарувайте над морските риби (и над зверовете), над небесните птици (и над всякакъв добитък, над цялата земя) и над всякакви животни, които пълзят по земята.“ (Битие 1:27-28)

Видно е, че Творецът е създал човешкия род като единство от два биологични пола – мъж и жена, равносъздадени, равностойни, равноправни, взаимно-допълняеми и взаимно-зависими по Негов Образ и Подобие. Тоест от гореизложените от нас  правни аргументи от Хартата и Конвенцията за основните човешки права. (т. 1 и т. 2) е ясно, че там са повторени християнските принципи. 

На второ място целта на двата пола съгласно Библията е чрез полово взаимоотношение да се възпроизвежда човешкият род и да засели земята, което е споменато и в преамбюла на Хартата, както цитирахме по-горе в аргумент 3.

На трето място, в Библията еднозначно е определено какво е семейството – брак между мъж и жена: 

Споменато в: „24. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си; и ще бъдат (двамата) една плът.“ (Битие 2:24) 

също и: “4. Бракът е нещо честно у всички, и брачното легло - чисто; а блудниците и прелюбодейците ще съди Бог.“ (Евреи 13:4). 

Отново и в: “3. Мъжът да отдава на жена си дължимата любов; също и жената - на мъжа. 4. Жената не е господарка на тялото си, а мъжът; също и мъжът не е господар на тялото си, а жената. 5. Недейте се лишава един от други - освен по съгласие за някое време, за да пребъдвате в пост и молитва; след това бъдете си пак заедно, за да ви не изкушава сатаната, поради вашето невъздържане. (I Коринтяни 7:3-5)

Както и в: „28. Тъй са длъжни мъжете да обичат жените си, както обичат телата си: който обича жена си, себе си обича.“ (Ефесяни 5:28)

Видно е от гореизложеното, че тъкмо в духа на православно-християнските ни народностни традиции нашата Конституция прогласява:

„Чл. 46. (1) Бракът е доброволен съюз между мъж и жена. Законен е само гражданският брак.

(2) Съпрузите имат равни права и задължения в брака и семейството.“

Всички тези религиозно-културни и правни аргументи ясно и недвусмислено постулират, че:

1. Целта на човешкия род е неговото постоянно възпроизводство и увеличение.

2. Това става единствено чрез полови взаимоотношения между двата физиологично предопределени пола.

3. Половите отношения водещи до възпроизводство са само и единствено между мъж и жена предопределени биологично, което е самоочевидно и няма нужда от обосновка.

4. Формата за осъществяване на половите взаимоотношения с цел възпроизводство на поколение е моногамното семейство – доброволен брачен съюз на мъж и жена съобразно българската и европейска религиозно-културна и историческа традиция, както и моралните норми. Тази форма на брак и отношения между мъжа и жената е поставена в основите на българската Конституция и законодателство.

Казано накратко, единствено благословеният от Господ Бог свещен брак между мъж и жена, свързани от чиста любов и създаващи своите деца в щастие, мир и съгласие е начинът да бъде продължен човешкият род. Друг не съществува. Следователно понятието „пол“ е биологично предопределено и еднозначно съвпадащо с духовното, душевното, психологическо, морално, обществено и юридическо такова. Всякакви опити по юридически път да бъде разкъсано, това стабилно, устойчиво, съгласувано, съвместимо, непротиворечиво единство на понятието представляват отклонения от нормалността, противоестествени, антиприродни, античовешки и Богу противни действия.

Не на последно място тълкувателното искане на ГК на ВКС в т. 3 задава въпроса: „Признават ли чл. 5, ал. 4, а и чл. 4, ал. 3 от Конституцията на Република България предимство на чл. 8 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, съставена в Рим на 4 ноември 1950 г. (КЗПЧОС, ратифицирана със закон - ДВ, бр. 66 от 1992 г., обн. ДВ, бр. 80 от 1992 г., изм. бр. 137 от 1998 г., попр. бр. 97 от 1999 г. и бр. 38 от 2010 г.) и на чл. 7 от Хартата на основните нрава на Европейския съюз пред обяснението на понятието „пол“, възприето от Конституцията на Република България?

Тук имаме следните съображения:

1. Що се отнася до КЗПЧОС нищо в нея не може да бъде тълкувано като различно или противопоставящо се на българската Конституция и законодателство, поне що се отнася до понятието „пол“. Даже и в цитирания неин чл. 8 такова понятие напълно отсъства, чл. 1 прогласява само правото на зачитане на личния и семеен живот, а в ал. 2 дословно е казано: „2. Намесата на държавните власти в ползването на това право е недопустима освен в случаите, предвидени в закона и необходими в едно демократично общество в интерес на националната и обществената сигурност или на икономическото благосъстояние на страната, за предотвратяване на безредици или престъпления, за защита на здравето и морала или на правата и свободите на другите.“  Тоест, когато е в интерес на здравето, морала, правата и свободите на хората ограниченията върху антиприродни, противоестествени и античовешки теории и практики са допустими.

2. Хартата на основните права на Европейския съюз в чл. 7 също не се  занимава с понятието „пол“ а прогласява същото право на зачитане на личния и семеен живот, както и Конвенцията.

3. В своя чл. 9 тя прогласява: „Правото на встъпване в брак и правото на създаване на семейство са гарантирани в съответствие с националните закони, които уреждат упражняването на тези права.“ А българската Конституция и законодателство еднозначно и изчерпателно е уредило тези права като доброволен съюз на мъж и жена.

4. Понятието „пол“ в същата Харта е ясно определено в чл. 23  „ Равенството между жените и мъжете трябва да бъде гарантирано във всички области, включително заетостта, труда и възнаграждението.“ Видно е, че има само мъже и жени и това съвпада с биологичните полове. 

5. Това е доразвито в следващия чл. 24 т. 3 прогласяваща: „Всяко дете има право да поддържа редовно лични отношения и преки контакти с двамата си родители, освен когато това е против неговия интерес.“ Ясно е, че няма нищо друго като трактовка или противоречие с българското законодателство и Конституция. 

6. От своя страна чл. 33 от Хартата допълва: „т 1. Закрилата на семейството е гарантирана в юридически, икономически и социален план. 2. За да може да съчетава семейния и професионалния живот, всеки има право на защита срещу уволнение, което има за мотив майчинство, както и право на платен отпуск по майчинство и на родителски отпуск за раждане или осиновяване на дете. Видно е, че Хартата стъпва на естествените биологични определения на половите отношения, семейство, брак и родителство и прави разграничение между раждане и осиновяване на дете.

7. Хартата признава в своя чл. 52 т. 1. правото на отделните държави да  ограничават упражняването на правата и свободите признати от нея в национален закон. 

8. Пак там в т. 4. Хартата признава основни права, които произтичат от общите за държавите-членки конституционните традиции, и постановява, че тези права трябва да бъдат тълкувани в хармония с тези традиции. Това е допълнено и доразвито в т. 6. постулираща, че националните законодателства и практики трябва да бъдат взети предвид в тяхната цялост, както е посочено в нея. Следователно изтъкнатите от нас по-горе християнски и национални – морални традиции имат предимство при евентуални тълкувания.

9. В член 54 на Хартата е забранена злоупотребата с право, като никоя от разпоредбите й не трябва да се тълкува като даваща право да се извършва дейност или действие, които имат за цел погазване на признати в нея права или свободи, или да се ограничават правата и свободите в по-голяма степен от предвидената в нея.

И накрая ще припомним, че КС вече се е произнесъл по този въпрос. В Решение № 13 от 27 юли 2018 г. са изложени следните великолепно формулирани постулати: „Дистанцирането от понятието „пол“ като биологичен признак – мъж/жена отдалечава Конвенцията от декларираните в нея цели за защита на жените от всички форми на насилие … Тази двупластовост на понятийния апарат, на смисъла вложен в използваните понятия на практика не води до постигане на равенство между половете, а заличава разликите между тях, с което принципът на равенство изгубва смисъла си.” „Правното равенство между половете е провъзгласено на конституционно ниво в чл. 6, ал. 2 от основния закон. То не означава еднакво третиране на двата пола, а изисква съобразяване с биологичните особености и различията между тях. Полът е сред изрично установените в чл. 6, ал. 2 от Конституцията признаци, въз основа на които не се допускат привилегии или ограничения в правата (решение № 1 от 27.01.2005 г. по к. д. № 8/2004 г.). Конституционният текст разглежда биологичния пол като понятие с ясно юридическо съдържание. Това се потвърждава, както от обсъждането на разпоредбата като част от проекта за Конституция „…за равноправието между мъжа и жената“ (Протоколи от заседанията на Комисията по изработване на проект за Конституция на България от 13.02.1991 г. и 10.06.1991 г.), така и от практиката на Конституционния съд по тълкуване на чл. 6, ал. 2, където критерият „пол“ е изключен от групата признаци, които се Стр. 3 от 7 придобиват или изменят в процеса на социалната реализация на гражданите в обществото (решение № 14 от 10.11.1992 г. по к. д. № 14/92 г.).” „Конституцията и цялото българско законодателство е изградено върху разбирането за бинарното съществуване на човешкия вид. В действителност в Конституцията недвусмислено се възприема социалното измерение на пола във взаимодействие с биологично детерминираното – чл. 47, ал. 2 от основния закон. В посочената конституционна разпоредба биологичният пол „жена“ се свързва със социалната роля – „майка“, с „раждане“, с „акушерска помощ“. Накратко, понятието „пол“ се използва от конституционния законодател като единство от биологично детерминираното и социално конструираното. Социалното измерение в Конституцията не създава социален пол, независим от биологичния, както е предвидено в Конвенцията.” „На международноправно равнище разбирането за пола като единство на биологично и социално измерение, е залегнало в Римския статут на Международния наказателен съд (обн. – ДВ, бр. 68 от 16.07.2002 г.). Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 3 от Римския статут: „По смисъла на този статут терминът „пол“ означава двата пола – мъжки и женски, в контекста на обществото. Терминът „пол“ няма никакво друго значение освен посоченото.” „Конституционната дефиниция за брак, така както винаги е присъствала в българската правна традиция, се съдържа в разпоредбата на чл. 46, ал. 1, която го определя като „…доброволен съюз между мъж и жена“. Конституционната уредба на брака е изградена върху разбирането за съществуването на два биологично определени пола – мъжки и женски. Определяйки брака като доброволен съюз между мъж и жена, Конституцията издига различния биологичен пол в императив към встъпващите в брак. Разбирането за брака като връзка между мъж и жена е вкоренено дълбоко в българското правосъзнание и в този смисъл е в основата на конституционната уредба.” 

Недоумение буди обстоятелството, че – при толкова ясно и недвусмислено формулирани определения, които отговарят напълно изчерпателно и във всички възможни аспекти на поставения въпрос – той днес се повдига отново от ВКС.

Моля настоящето ни становище да бъде взето предвид при евентуално тълкувателно Решение на Конституционния съд по искането за тълкуване на Конституцията на ГК на ВКС по Конституционно дело № 6 / 2021 г.

18.4.2021 г.

Гр. София

С уважение:

Национален Сбор за Съпротива „Свети Георги Победоносец“

Можете да изтеглите документа като  PDF оттук.

А ето и какво им пратихме още на 13 април 2021 г. когато настояхме да не допускат изобщо за раглеждане тълкувателното искане на ВКС, което се опитва да вкара през задния вход отхвърлената вече Истанбулска конвенция.

ДО

КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД

ГРАД СОФИЯ


СТАНОВИЩЕ

От Национален Сбор за Съпротива „Свети Георги Победоносец“

Относно: Конституционно дело № 6 / 2021 г. образувано по искане на Общото събрание на гражданската колегия на Върховния касационен съд за тълкуване на текстове от Конституцията на Република България във връзка с възприетото понятие „пол”. 

Уважаеми Дами и Господа Конституционни съдии,

НСС „Свети Георги Победоносец“ е организация защитаваща християнската вяра в нейното източно-православно изповедание, нейните морал, ценности, традиции и канон. Затова бихме искали да приемете нашето становище по горецитираното Конституционно дело, доколкото засяга основни християнски, общочовешки и български традиционни семейни ценности на основание чл. 45 от КРБ и чл. 20а ал. 2 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд. 

На първо място призоваваме да откажете да  образувате дело по искането на  Общото събрание на гражданската колегия на Върховния касационен съд като недопустимо съгласно чл. 19 ал. 1 от ЗКС. Мотивите ни за това са:

1. Питането на ГК на КВС е: „за тълкуване на чл. 4, ал. 3, чл. 5, ал. 1, 2, 4, чл. 6, ал. 2, чл. 14, чл. 13, ал. 3, чл. 32, ал. 1, чл. 46 и чл. 47 от Конституцията на Република България и за установяване дали съответства на чл. 8 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и на чл. 7 от Хартата на основните права на Европейския съюз понятието „пол“, възприето от Конституцията, по следните въпроси:…“

2. Питането е недопустимо съгласно чл. 149 ал. 1 т. 4 от КРБ доколкото КС следва да се произнася по „…. съответствието на сключените от Република България международни договори с Конституцията преди ратификацията им, както и за съответствие на законите с общопризнатите норми на международното право и с международните договори, по които България е страна;“ а, горецитираните Конвенция и Харта са вече ратифицирани. Преклузивният срок е отдавна изпуснат. Биха могли да се тълкуват само закони за съответствие с ратифицираните Харта и Конвенция, но пък те трябва да съответстват на Конституцията.

На второ място, ако все пак допуснете питането и образувате Конституционно дело по него, моля да ни конституирате като заинтересована страна по силата на чл. 20а ал. 2 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд.

Моля да вземете предвид нашето становище и искане.

13.4.2021 г.

Гр. София

С уважение:

Национален Сбор за Съпротива „Свети Георги Победоносец“

Можете да изтеглите този документ като  PDF оттук.

Отделно нашите верни съратници от БРЦК също изпратиха отлично свое становище срещу това дело. Можете да го изтеглите оттук.

Битката продължава! Ще следим развитието на делото и ще ви осведомяваме за това на тази страница. 

Спечелихме!

Решението на Конституционния Съд в защита на семейството, нормалността и Конституцията можете да видите тук:
..................................................................................................

Р  Е  Ш  И :

Понятието „пол“ според Конституцията следва да се разбира само в неговия биологичен смисъл.

 
Решението е подписано с особено мнение от съдия Георги Ангелов и със становище от съдия Филип Димитров.

                                                                                                                                  Председател:
                                                                                                                                              Борис Велчев    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Присъедини се към воините на светлината! Свържи с нас:
 


събота, 17 април 2021 г.

Искания за касиране на изборите

Вероятно си спомняте сагата ни в  изборния ден, когато полицията не ни допусна да гласуваме в секциите, защото отказахме да сложим маски? Да не си мислите, че сме спряли дотук? Това беше само разузнаване с бой. Трябваха ни доказателства за извършваното престъпление срещу гражданските и политически права на човека. Събрахме достатъчно.  Ето и видео за припомняне на случая.

И сега направихме втората стъпка. Наши познати кандидати за народни представители от различни партии, които не успяха да влязат в Народното събрание пуснаха две жалби по член 305 от Изборния кодекс с искане за касиране на изборите като незаконни. Ето ги поред и двете. Тази е от нашия Национален Сбор за Съпротива "Свети Георги Победоносец":

До:

Президента на Република България

Председателя на Върховния Касационен Съд

Председателя на Върховния Административен Съд

Главния Прокурор на Република България

ОСПОРВАНЕ

на законността на изборите за народни представители, проведени на 4-ти април 2021 г., на основание чл. 305, ал. 1 от Изборния Кодекс

От ................................................ кандидат за народен представител в ......... МИР ......... от името на ПП ..........................................................

Уважаеми г-н Президент на Република България,

Уважаеми г-н Председател на ВКС,

Уважаеми г-н Председател на ВАС,

Уважаеми г-н Главен Прокурор,

На основание чл. 305, ал. 1 от Изборния Кодекс,

ОСПОРВАМ

законността на изборите за народни представители, проведени на 4-ти април 2021 г. пред Вас, в качеството Ви на органи по чл. 150 ал. 1 от Конституцията на Република България, като настоявам, по силата на чл. 305, ал. 2 от Изборния Кодекс, да сезирате Конституционния съд за произнасяне относно законността на изборите за народни представители

МОТИВИ:

Преди изборите на сайта на Министерство на здравеопазването бяха публикувани указания за провеждането на изборите, (нямащи никаква правна стойност) в които бе упоменато, че желаещите да гласуват на парламентарните избори на 04.04.2021 г. трябва да носят маски на лицето в сградата на съответното училище и да ги свалят в изборната секция за да бъдат идентифицирани по лична карта. (Приложение 2) 

Това изискване, беше недопустимо, незаконно и противоконституционно, поради следните аргументи:

   - влизането с прикрити части на лицето в сградата на изборната секция се явява предпоставка за престъпление, от страна на недоброжелателни лица, във важния изборен ден

   - дискриминация, защото нарушава изборните права по Конституция - чл. 42 (1); чл. 57 (1) във връзка с чл. 29 (2) и чл. 52 (4).

   - противозаконност – „ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НОСЕНЕТО НА ОБЛЕКЛО, ПРИКРИВАЩО ИЛИ СКРИВАЩО ЛИЦЕТО“ - чл. 2; чл. 4.

В изборния ден 04.04.2021 г. група граждани са били възпрепятствани в град София да упражнят избирателните си права за което имаме 7 свидетели, поредица от звукозаписи, видеозаписи и снимки и подадени 3 жалби на обявения от ЦИК телефон на СДВР за подаване на сигнали за нарушения в изборния ден. Можем да предоставим доказателствата и свидетелските им показания.

Считам, че тук са извършени поредица от нарушения на международни конвенции и пактове за гражданските и политическите права и основни свободи на човека, които България надлежно е ратифицирала и съгласно Конституцията ни – чл. 5 ал. 4, са приоритетна част от вътрешното ни право, също нарушения на самата Конституция и редица закони сред които, (но не само) са:

1. Членове 2, 5, 6 и 7 във връзка с чл. 21 т. 1 и т. 3 и чл. 29 т. 2  от Всеобщата Декларация за Правата на Човека на ООН. 

2. Членове 3, 7 т. 1, 14 и 17 от Европейската Конвенция за Защита Правата на Човека и Основните Свободи, във връзка с чл. 3 от Допълнителния протокол към КЗПЧОС.

3. Членове 5, 7, 17 т. 1 и т. 2 чл. 25  а) и б), чл. 26,  от Международния Пакт за Гражданските и Политическите Права.

4. Чл. 5 ал. 1, ал, 2 и ал 4, чл. 6 ал. 2, чл. 10, чл. 29 ал. 1 и ал. 2, чл. 30 ал. 1 и ал. 2, чл. 32 ал. 1, чл. 38 и чл. 42 ал. 1  от Конституцията на България.

5. Чл. 167 ал. 1 от НК.

6. Заповедта на МЗ и указанията за носене на маски от избирателите в секциите са правно нищожни, понеже представляват нормативни актове, а не са публикувани в „Държавен вестник“ съгласно изискванията на чл. 5, ал. 5 от Конституцията във връзка с чл. 75 от АПК и чл. 37 ал.1 от ЗНА.

На основание чл. 305, ал. 2 от Изборния Кодекс, настоятелно моля да сезирате Конституционния съд за произнасяне относно законността на проведените избори за народни представители.

Дата: ................................2021 г.

С уважение: ………………............

Имаме вече входящи номера от някои от институциите, до които ги подадохме. Ето от ВКС и Главната прокуратура.


Имаме и от Омбудсмана вх. № 3141/19.04.2021 г., от Централната Избирателна Комисия - вх.№ НС-22-1686-1/14.04.2021 г. и още един от Главната прокуратура - вх. номер - PRB202109734519I. Според чл. 305 ал. 1 от Изборния кодекс при обжалване на законността на изборите от кандидат - депутати или партии и коалиции участвали в изборите, исканията могат да се отправят до Президента, Министерския съвет, Народното събрание, ВКС, ВАС, Главния прокурор, Омбудсмана или Висшия Адвокатски Съвет, които трябва да препратят жалбите до Конституционния съд  за да може той да отсъди за законността на изборите. Да видим кои институции ще си свършат работата как и кога.

Втората подадена е писана от нашите съратници от БРЦК. Ето я и нея:

До:
Президента на Република България
Председателя на Върховния Касационен Съд
Председателя на Върховния Административен Съд
Главния Прокурор на Република България


ОСПОРВАНЕ
на законността на изборите за народни представители, проведени на 4-ти април 2021 г., на основание чл. 305, ал. 1 от Изборния Кодекс

От ................................................ кандидат за народен представител в ......... МИР ......... от името на ПП ..........................................................


Уважаеми г-н Президент на Република България,
Уважаеми г-н Председател на ВКС,
Уважаеми г-н Председател на ВАС,
Уважаеми г-н Главен Прокурор,

На основание чл. 305, ал. 1 от Изборния Кодекс,

ОСПОРВАМ
законността на изборите за народни представители, проведени на 4-ти април 2021 г. пред Вас, в качеството Ви на органи по чл. 150 ал. 1 от Конституцията на Република България, като настоявам, по силата на чл. 305, ал. 2 от Изборния Кодекс, да сезирате Конституционния съд за произнасяне относно законността на изборите за народни представители

МОТИВИ:

1. Разминаване между броя на населението според данните на Националния статистически институт и броя на избирателите според Централната избирателна комисия
Налице е недопустимо противоречие между данните за броя на населението в България и представените от ЦИК данни за броя на избирателите, което хвърля сериозна сянка на съмнение върху легитимността на цялостния изборен процес. 
Конкретните данни са следните:
1. Общ брой избиратели според ЦИК: 6 588 372 души. 
a. източник: официалната интернет-страница на ЦИК, интернет адрес: https://results.cik.bg/pi2021/aktivnost/index.html 
2. Данни за населението според Националния статистически институт:
a. Към 31 декември 2019 г. населението на България е 6 951 482 души, в това число:
i. до 19-годишна възраст: 1 315 235 души;
ii. над 19-годишна възраст: 5 636 247 души.
b. източник: официалната интернет-страница на НСИ, интернет адрес: https://www.nsi.bg/bg/content/2977/население-по-статистически-райони-възраст-местоживеене-и-пол
Налична е разлика в методологиите на двете институции, изразяваща се в следното:
1. Данните на НСИ са с възприета граница 19-годишна възраст, докато данните на ЦИК са с граница 18-годишна възраст.
2. Данните на НСИ са изведени към дата 31-ви декември 2019 г., докато данните на ЦИК би следвало да са актуални към изборния ден – 4-ти април 2021 г.

Въпреки това – разминаването е очевидно, като е непропорционално до степен, която не може да бъде оправдана със споменатите методологически различия.

За да сведем до минимум евентуалното влияние на различните методи на преброяване, взехме под внимание следните изходни данни:
1. Данни за населението според Националния статистически институт за населението на България към 31 декември 2019 г.:
a. лица над 14-годишна възраст – 5 949 224 души – с което се дава значителен „бонус” за ЦИК, доколкото в цифрата се оказват включени голям брой лица на възраст 15-18 години, които не биха могли да бъдат гласоподаватели;
2. Относно българите в чужбина – данни за миграцията според Националния статистически институт към 31 декември 2019 г.:
a. Общо емигранти – 39 941 души (източник: официалната интернет-страница на НСИ, интернет адрес: https://www.nsi.bg/bg/content/13036/външна-миграция-по-възраст-и-гражданство-на-мигриралите-лица)
3. Сбор на горните две цифри: 5 949 224 + 39 941 = 5 989 165 души.
Последната цифра отразява максималния брой на лицата, които биха могли да бъдат гласоподаватели по информация на НСИ, актуална към дата 31.12.2019 г. Трябва да се има предвид следното:
1. В цифрата 5 989 165 души са включени значителен брой лица на възраст 15-18 години;
2. Предвид общата демографска тенденция за спад в населението на страната, от 31.12.2019 г. до 04.04.2021 г. цифрата няма как да се е увеличила.
Въпреки това, ако приемем цифрата 5 989 165 души като ориентир за максимално възможния брой гласоподаватели – въпреки че, както става ясно от горепосоченото, тя би трябвало да е доста по-малка – остава абсолютно недопустимо и необяснимо възприемането на факта, че ЦИК извежда броя на избирателите в България като 6 588 372 души.
Това разминаване може да означава само едно: манипулативно и незаконосъобразно присъствие в избирателните списъци на значителен брой „мъртви души”, чийто приблизителен брой – според наличните данни – би трябвало да бъде не по-малък от 600 000 души.
2. Многобройни сигнали и жалби до ЦИК за нарушения, повечето от които оставени без решение
От началото на 2021 г., в ЦИК са подадени жалби и сигнали, които се отнасят до организацията на настоящите парламентарни избори, както следва:
от жалба с вх. № 1996 до жалба с вх. № 2192 – общ брой 196. Източник – официалната интернет-страница на ЦИК, интернет адреси: https://www.cik.bg/bg/complaints?p=1, https://www.cik.bg/bg/complaints?p=12
важно – в горния брой жалби не са включени сигналите и жалбите, подадени в изборния ден; те са въведени в отделен регистър, наличен на интернет-адрес https://www.cik.bg/bg/ns2021/registers/election_day, като техният брой е 394.

От изключителна важност е да бъде отчетено следното:
1. Твърде голям брой от горепосочените жалби и сигнали, към датата на изготвянето на настоящото оспорване, все още са без решение от страна на ЦИК. Цифрите са следните:
a. от 196 бр. жалби и сигнали, подадени между 01.01.2021 г. и 03.04.2021 г., без решение са оставени 52 бр.
b. от 394 бр. жалби и сигнали, подадени в изборния ден, нито една няма решение.
2. Броят на жалбите и сигналите в изборния ден – 394 бр.  – е безпрецедентно висок. За сравнение посочваме данните за предходните два изборни процеса, за които е налична информация в интернет-страницата на ЦИК:
a. жалбите и сигналите в изборния ден на парламентарните избори, проведени на 26.03.2017 г. са били 134 бр. – източник https://www.cik.bg/bg/400;
b. жалбите и сигналите в изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент, проведени на 26 май 2019 г., са били 160 бр. – източник https://www.cik.bg/bg/ep2019/registers/election_day

Дори бегъл поглед върху горните цифри води до следните изводи:

1. Настоящите парламентарни избори, проведени на 04.04.2021 г., са преминали под знака на изключително голям брой нарушения. Свидетелство за това е безпрецедентно високия брой жалби и сигнали, постъпили в течение на изборния ден.
2. Централната избирателна комисия се отнася с недостатъчно внимание към подадените жалби и сигнали – като би могло да бъде допуснато, че в такова поведение е налице умисъл и тенденциозност – както следва: 
a. по жалбите и сигналите, подадени в изборния ден, няма решения;
b. относно предходните жалби и сигнали за организацията на изборния процес, подавани в течение на 2021 г. до деня на изборите – не са налични решения по приблизително 20% от тях.

3. Наличие на редица слабости в процедурите, свързани с машинно гласуване
В настоящите избори бе предоставена възможност за машинно гласуване. Не само поради липсващия опит в подобни процедури, но – съвсем определено – умишлено и тенденциозно, ЦИК допусна множество слабости в организацията на процеса, които напълно компрометират резултатите от проведеното машинно гласуване. Сред тях могат да бъдат изтъкнати следните:
1. В документ на ЦИК, озаглавен „Условия и ред за провеждане на машинно гласуване”, е записано следното: “Държавна агенция „Електронно управление“ съвместно с Българския институт за стандартизация и Българския институт по метрология удостоверяват съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията по чл. 213, ал. 3 ИК и изискванията на техническата спецификация по методика, утвърдена от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“, председателя на Българския институт по метрология и председателя на управителния съвет на Българския институт за стандартизация.” 
2. Никоя от тези институции, никога не е правила пълен анализ на кибер-сигурността на електронни устройства.
3. Времето за пълен анализ на кибер-сигурността на такова устройство е около 6 месеца, като е необходимо:
a. пълно описание на приложния софтуер;
b. пълно описание на системния софтуер (няма го);
c. пълно описание на електронните платки (няма го);
d. пълно описание на дизайна на интегралните схеми на тези платки (няма го и трудно може да се осъществи).
4. В същия документ: „След произвеждане на гласуването се отпечатва от системата контролна разписка, която се пуска в специална кутия за машинното гласуване. Избирателят не може да промени своя вот чрез повторно машинно гласуване.”
a. Никъде в изборното законодателство не е предвидено тези разписки да се преброяват, нито да се сравняват с резултата, калкулиран автоматично от машината за гласуване. Налице са следните разпоредби:
i. Изборен кодекс, чл. 270, ал. 2. Неизползваните и сгрешените бюлетини се преброяват преди отваряне на избирателната кутия, опаковат се поотделно, запечатват се с хартиена лента и се отстраняват от масата за броене. Отрязъците с номерата от бюлетините и контролните разписки от машинното гласуване се опаковат поотделно и се запечатват с хартиена лента. Хартиената лента се подпечатва с печата на комисията и се подписва от членове на комисията.
ii. Изборен кодекс, чл. 287, ал. 8. Бюлетините, екземплярът от протокола, предназначен за общинската администрация, и останалите книжа и материали се съхраняват до следващите избори. Помещенията, в които се съхраняват, се определят от кмета на общината и се запечатват с хартиени ленти, подпечатани с печат, върху който е поставен уникален знак, и подписани от членовете на комисията.
b. От цитираните законови текстове става ясно, че никой не поглежда отпечатаните от машината разписки. Те биват опаковани, запечатани с хартиена лента и предадени за съхраняване в запечатано помещение до следващите избори, след което се унищожават. Така описаната процедура напълно елиминира възможността за паралелно преброяване на гласовете, отчетени чрез машини.
5. Конкурсът за закупуване на машините за гласуване съдържа редица изключително обезпокоителни аспекти:
a. Българската машина е отстранена от тръжната процедура (решение, взето с 3 особени мнения) заради това, че се представлява от два консорциума, между които се твърди, че е имало връзка.
b. Избрана е вносна машина марка „Смартматик”, макар и предложена от две различни фирми – „Лекс БГ” и „Сиела Норма” с абсолютно една и съща (до стотинката) сума – 36 млн. лева. Според председателя на комисията за избор, двете оферти „се различавали малко”. Въпреки наличието на очевидна свързаност – доколкото двамата кандидати предлагат една и съща машина – те са допуснати до участие.
c. В течение на процедурата едната фирма намалява офертата с 1000 лв. докато другата отказва да намали, което е признак за твърде вероятна договорка.
d. Победителят в търга – „Сиела Норма” – оказва се, е закупила машините предварително – което е трудно обяснимо, ако фирмата не е била сигурна в победата си – доколкото става въпрос за инвестиция в размер на десетки милиони левове.
e. „Смартматик” е известна машина, била в центъра на скандалите по времето на последните американски президентски избори, както и в редица други спорни избори на много места по света (Венецуела и др.)
f. Фирма „Смартматик”, в началото на своето съществуване, е свързана с правителството на Венецуела, като е подозирана и уличена в неправилно функциониране и във Филипините. 
От всичко казано по-горе може да бъде изведено следното заключение – обективността на резултатите от машинното гласуване на настоящите избори не е била гарантирана по никакъв начин – нито технически, нито юридически – което предизвиква обосновани съмнения за безпрецедентно по своите мащаби манипулиране на народния вот.
4. Противоконституционно съдържание в платформите или изявленията на парламентарно представени политически сили
В Конституцията на Република България са налице следните правни норми:
Чл. 46. (1) Бракът е доброволен съюз между мъж и жена. Законен е само гражданският брак.
Чл. 32. (1) Личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име.
Чл. 47. (1) Отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата.
(2) Жената майка се ползва от особената закрила на държавата, която и осигурява платен отпуск преди и след раждане, безплатна акушерска помощ, облекчаване на труда и други социални помощи.

В тази връзка е взето Решение № 13 от 27 юли 2018 г. на Конституционния съд по конституционно дело № 3 / 2018 г. относно съответствието на „Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие”, по-известна като „Истанбулска конвенция”, с Конституцията на Република България.
Недвусмисленото заключение на Конституционния съд е следното:
„Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, съставена на 11.05.2011 г. в град Истанбул, подписана от Република България на 21.04.2016 г. не съответства на Конституцията на Република България.”
Източник: официалната интернет-страница на Конституционния съд на Република България, интернет адрес: http://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/f278a156-9d25-412d-a064-6ffd6f997310 
Във връзка с това, длъжни сме да обърнем внимание върху следното: до участие в настоящите парламентарни избори бяха допуснати редица формации, които не зачитат нормите на Конституцията на Република България. Някои от тях преминаха 4% бариера и следва да бъдат представени в следващото 45-то Народно събрание, което предизвиква сериозно безпокойство сред немалка част от българската общественост.
В тази връзка могат да бъдат посочени следните примери:
1. Декларация на ПП „Движение Да България“ за Истанбулската конвенция – източник: официалната интернет-страница на формацията, интернет-адрес: https://www.dabulgaria.bg/deklaratsiya-na-pp-dvizhenie-da-balgariya-za-istanbulskata-konventsiya/ 
a. В цитирания документ се споменава следното: „Ратификацията на Конвенцията е важен политически тест за състоянието на българската демокрация и зрелостта на българското гражданско общество”.
2. Изразена позиция от страна на Мая Манолова, лидер на коалиция „Изправи се! Мутри вън!” – източник: официалната интернет-страница на Омбудсман на Република България, интернет-адрес: https://www.ombudsman.bg/news/4588 
a. В цитирания документ се казва следното: „В становище до Министерството на правосъдието подкрепих внасянето на Истанбулската конвенция”.
Присъствието в бъдещото 45-то Народно събрание на парламентаристи, които не зачитат конституционния ред и върховенството на основния закон на Република България, е твърде обезпокоително. Може да бъде изразено обосновано предположение, че тези бъдещи законодатели биха провеждали политики, които – не зачитайки разпоредбите на Конституцията и недвусмислените решения на Конституционния съд на Република България – биха били в разрез с националния интерес.

Уважаеми г-н Президент на Република България,
Уважаеми г-н Председател на ВКС,
Уважаеми г-н Председател на ВАС,
Уважаеми г-н Главен Прокурор,

На основание на гореизложените аргументи, обединени в следните основни категории:
1. Разминаване между броя на населението според данните на Националния статистически институт и броя на избирателите според Централната избирателна комисия;
2. Многобройни сигнали и жалби до ЦИК за нарушения, повечето от които са оставени без решение;
3. Наличие на редица слабости в процедурите, свързани с машинно гласуване;
4. Противоконституционно съдържание в платформите или изявленията на парламентарно представени политически сили.

На основание чл. 305, ал. 2 от Изборния Кодекс, настоятелно моля да сезирате Конституционния съд за произнасяне относно законността на проведените избори за народни представители.

Дата: 13.04.2021 г.
Гр. София
С уважение: ………………............

кандидат за народен представител в 
…………………. многомандатен изборен район

Сега по процедура уведомените Президент, Главен прокурор, ВАС и ВКС следва да препратят тези жалби подадени от трима кандидати за народни представители на Конституционния съд с искане за произнасяне по законността на изборите.

Да видим какво ще се случи. Ще следим развитието и ще допълваме сведенията тук. Предупреждавахме, че изборите на 4.4.2021 г. за Народно събрание ще бъдат зрелищно провалени и страната ще изпадне в конституционна криза. Не само, защото датата им 4.4.2021 дава фаталното число 13 (4+4+2+0+2+1). Не само заради  фалшификациите на гласуването с хартиени бюлетини, както винаги. Нито заради електронните фалшификации, които направиха с машинното гласуване (машините са купени от фирма - производител чийто собственик е Джордж Сорос, същите машини, които видяхме, как отнеха изборната победа на президента Тръмп в полза на педофила Байдън). Не и заради сложността на протоколите с крайните резултати, които трябваше да попълват членовете на СИК в края на изборния ден. А заради безумната - нищожна заповед на Министъра на здравеопазването. Но борбата продължава!


Присъедини се към воините на светлината! Свържи с нас:
 "Йон компютърс" - Монтана

"Йон компютърс" - Монтана
Компютърен магазин и сервиз

Последни новини

powered by Surfing Waves