Важни писания

сряда, 26 октомври 2022 г.

Прокурор Десислава Димитрова от СГП се изложи

На 20 октомври 2022 г. прокурор Десислава Димитрова от Софийска Градска Прокуратура е прекратила преписка № 10729/2022, със стандартния израз, че няма данни за извършени престъпления и отказва да образува досъдебно производство срещу бившия министър на здравеопазването Стойчо Кацаров, главния държавен здравен инспектор Ангел Кунчев, членовете на НОЩ и други отговорни служители в министерството на здравеопазването. Даваме оригиналното й постановление тук за да може всеки да се запознае с него.

Този документ е образец на скудоумие, повърхностност, антиправо, липса на елементарна логика, профанщина и отбиване на номера, защото явно така е казал някой властимеющ. Както пише жалбоподателят по-долу: "Цялото постановление за прекратяване на разследването, издадено от прокурор Димитрова изглежда повърхностно, набързо написано, без задълбочено, всеобхватно и професионално търсене на обективната истина, неаргументирано, бездоказателствено и определено в противоречие с основни конституционни норми, действащи закони и международни конвенции, по които България е страна." 

Ако прокурор Димитрова си мисли, че се е справила със задачата, поставена й от някого или просто толкова си може, имаме лоши новини за нея. 

Днес подадохме електронно обжалване пред Софийската Апелативна Прокуратура срещу безхаберното й постановление. И в следващите дни и други жалбоподатели ще възразят.  Ето долу и първата жалба до Софийска Апелативна Прокуратура.

Чрез Софийска Градска Прокуратура

До

Софийска Апелативна Прокуратура

Град София

 

ЖАЛБА

от

Аххххххххх Иххххххх Дххххххх с ЕГН хххххххххххх

живущ в гр. София, ул. „ххххххххххххххххххххххх,

Тел. ххххххххххххххх, ел. поща хххххххххххх

Срещу постановление за отказ да се образува досъдебно производство по прокурорска преписка 10729/2022 г. издадено на 24.10.2022 г. от прокурор Десислава Димитрова от СГП.

Уважаеми Господа,

Възразявам в изискуемия срок, на основание чл. 213. (1) от НПК, срещу постановлението за отказ от образуване на досъдебно производство от страна на прокурор Десислава Димитрова по пр. преписка № 10729/2022 по описа на СГП. Постановлението е в нарушение на материалния и процесуалния закон.

Мотивите ми за това са следните:

1.      Прокурор Димитрова НЕ Е изпълнила изискванията на Чл. 203. (1) и (2)  от НПК, като не е предприела всички мерки за осигуряване на своевременно, законосъобразно и успешно извършване на разследването, тъй като изобщо не е разгледала, подадените от мен допълнителни материали и доказателства по преписката, които съм входирал надлежно в СГП с входящ № 10729/2022 от 05.08.2022 г., както и тези на БРЦК.

2.      В моя сигнал съм приложил 39 официални документа от авторитетни международни и национални източници, не само потвърждаващи напълно изводите на прокурор Божидар Елкин от Пловдивската Районна Прокуратура, инициирал първоначалната преписка за извършени престъпления по чл. 220, ал.1, чл.108а, във връзка с чл.143 ал.1 и чл. 136 ал.1 от Наказателния Кодекс, както и нарушения на чл. 26 ал 1, чл.29 ал. 2 и чл. 35 ал. 1 от Конституцията на Република България., но и допълнителни материали, сочещи извършени престъпления по Особената част, глава Първа – Престъпления против републиката, Раздел I, Раздел II и Раздел III от НК, от страна на високопоставени длъжностни лица, поставили се в услуга на чужди вражески интереси.

3.      В постановлението си прокурор Димитрова изобщо не ме споменава, като жалбоподател, макар, че надлежно цитира допълнителните молби на Невена Станчева, Момчил Павлов, Илиян Недев и Дарина Йорданова, които впрочем, са подадени след моята жалба с допълнителните материали.

4.      Прокурор Димитрова, явно не е разгледала и материалите, внесени от сдружението БРЦК – Български Родителски Централен Комитет, представлявани от Людмила Дукова и Явор Гочев, които също са подали жалба с документи, в които са изложени обстоятелства свързани с първоначалния сигнал.

5.      Прокурор Димитрова е приела абсолютно безкритично твърденията на здравните власти, за наличиe на вирус Sars-CoV-2, изолирането му в клетъчни култури на 7.01.2020 г., издадените от СЗО критерии за установяване на заболяването, и Международните насоки за удостоверяване и класифициране на Covid-19, като причина за смърт, като твърди, че е налице общодостъпна информация за опасността от него. Всички тези твърдения са опровергани изчерпателно и недвусмислено, с надлежни официални документи, приложени в моя сигнал като, но не само – липсата на изолиран вирус на Sars-CoV-2 в световен мащаб, доказано с документи от 141  (сто четиридесет и една) научни институции, здравни учреждения, лаборатории и официални държавни здравни органи от 25 страни, несъстоятелността и невъзможността на ПСР тестовете, да откриват каквито и да било инфекциозни заболявания, вредата от маските, престъпното „лечение“ в здравните заведения, по протоколи натрапени от СЗО, които влошават състоянието и дори убиват болните в лечебните заведения, измамното вписване, като причина за заболяване - Covid-19 в официалните регистри на хора боледуващи от съвсем други респираторни заболявания, и редица други нарушения, и престъпления на здравните власти в България, по спуснати отвън заповеди, разпореждания и указания. В случая прокурор Димитрова НЕ Е извършила добросъвестно, задълбочено и критично разследване, чрез съпоставяне на наличните доказателства, сравнения, и анализи на документите, и твърденията на различните страни, и изобщо не е търсила истината, въпреки подадените изобилни доказателства.

6.      Твърдението й, че главния държавен инспектор, министъра на здравеопазването, членовете на НОЩ и други отговорни лица от здравните власти, не са извършили престъпление по чл. 326 от НК е бездоказателствено, необосновано и фактически неверно.

7.      По повод твърденията й, че горецитираните лица не са упражнили принуда върху населението, по смисъла на чл. 143 от НК, чрез силовото налагане на задължителни маски, затваряния на обекти и дейности, домашни арести на големи групи от населението, изолации, насилствени „ваксинации“ и въвеждане на дискриминационни зелени сертификати, тя се позовава само на обявената извънредно епидемиологична обстановка и въведените със заповеди на министъра на здравеопазването ограничения съгласно ЗЗ. Напомням, че това е в грубо противоречие с Конституционни разпоредби и Международни конвенции за правата на човека, които са цитирани в моя сигнал, където съм дал и съответни доказателства.

8.      Според Конституцията, чл. 84 т. 12, извънредно положение се обявява само от Народното събрание (когато не заседава от президента, чл. 100 ал. 5, но с последващо одобрение от парламента.) Следователно създавайки Конституцията, законотворците ясно са имали предвид, че такива важни правомощия, следва да се предоставят само на висшия представител на суверена и изразител на народната воля – Народното събрание.

9.      Съгласно чл. 15 от КЗПЧОС при извънредни обстоятелства страната може да предприеме действия, освобождаващи я от изпълнението на нейните задължения по тази конвенция, но само дотолкова, доколкото положението го налага и при условие, че тези действия не са несъвместими с другите й задължения по международното право. При това е длъжна да предостави на Генералния секретар на Съвета на Европа пълна информация относно предприетите действия и породилите ги причини. Тя също така е длъжна да информира Генералния секретар на Съвета на Европа за датата на прекратяване на тези действия и на възстановяване прилагането на разпоредбите на тази конвенция в пълния им обхват. Това не беше направено в тези две години. Има официален отговор на МВнР, че България не е предприела процедура по нотификация за дерогиране на части от Конституцията пред Съвета на Европа, като съм дал съответния документ в моя сигнал. Следователно всякакви и всички ограничения и отмяна на човешки права и граждански свободи, са се случили незаконно, неконституционно и в противоречие с международни конвенции, които съгласно чл. 5 ал. 4 от Конституцията са част от вътрешното право на страната и имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.

10.   Всичко това беше извършено в противоречие с Конституцията главно, но не само на  чл. чл.  4, 5, 6, 7, 13, 14, 16, 17, 19, 23, 28, 29, 30, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 48, 52, 53, 54, 56, 57, 117, 118.

11.   Твърдението на прокурор Димитрова за „доброволността“ на ваксинацията и, че това било въпрос на „свободен избор на гражданите“, е просто абсурдно и несъстоятелно. Напомням, че служебното правителство на генерал Стефан Янев, натрапи силово така наречените „зелени сертификати“, които въведоха дискриминационни ограничения за хора отказващи да се ваксинират или тестват и им прекратиха достъпа до стопански и културни обекти, а служители и работници от редица предприятия бяха насилствено принуждавани да извадят такъв сертификат, за да получат достъп до работните си места. Това стана не само в учебните заведения и културните и спортни институции, но и в търговски обекти, както и в МОН и МС и Народното събрание. Много хора бяха уволнени за отказ да представят зелен сертификат, а има вече и две решения на Комисията за Защита от Дискриминация, че въведените такива сертификати са дискриминация. И това са общоизвестни факти. Напомням, че Конвенцията за защита на правата на човека и на човешкото достойнство във връзка с прилагането на постиженията на биологията и медицината: Конвенция за правата на човека и биомедицината, ратифицирана от Народното Събрание през 20023 г.,  в своите чл. чл. 1, 2 и 5 прогласява абсолютното право на човека, да не се съгласява на медицински експерименти и защитава неговото дойстойнство, неприкосновеност и идентичност.

12.   В моя сигнал съм привел доказателства за вредността и опасността на инжекциите срещу  несъществуващия вирус Sars-CoV-2, които вредни експериментални препарати, трайно увреждат здравето, инвалидизират или дори убиват хората, на които са приложени. Не става дума само за наличния в тях графенов оксид, но и за други тежки метали и дори паразити, открити при изследвания в авторитетни научни лаборатории. Доказателствата за това се множат ежедневно, но в моя неразгледан сигнал, съм посочил две от най-важните.

13.   Напомням и че производителите, вносителите, търговците на "ваксините", медицинските лица, които ви правят инжекциите, са ОСВОБОДЕНИ ОТ ОТГОВОРНОСТ за вредните ефекти от тях, било то болест, инвалидност или смърт. Всичко това в съвкупност доказва по безспорен начин, не само осъществяването на състава на престъплението по чл. 143, но също и на чл. чл. 115, 127, 128, 129, 130, 131, 416 и 418. Становище, че масовата „ваксинация“ с експериментални препарати е геноцид, е изразил и доктор Стоян Алексов, председател на БАП пред прокурор Божидар Елкин в първоначалното разследване. Но това, кой знае защо е пренебрегнато от прокурор Димитрова.

14.   Прокурор Димитрова така и не е изследвала, защо държавата е закупила „ваксини“, в количества многократно надвишаващи броя на населението на страната, 18 116 926 броя за население от 6 916 548 души, за което са изхарчени огромни бюджетни средства. В този смисъл посочената от МЗ сума от 351 450.90 лв за придобиване на „ваксини“ е просто абсурдна, но разследващата я приема безкритично и не се задълбочава да търси обективната истина.

15.   Цялото постановление за прекратяване на разследването, издадено от прокурор Димитрова изглежда повърхностно, набързо написано, без задълбочено, всеобхватно и професионално търсене на обективната истина, неаргументирано, бездоказателствено и определено в противоречие с основни конституционни норми, действащи закони и международни конвенции, по които България е страна. Позволявам си да дам такава оценка на основата на професионалния си и житейски опит и бих я отстоявал и в съдебна зала.

На основание на гореизложените факти и доказателства, настоявам Софийска Апелативна Прокуратура, да отмени изцяло и напълно постановлението за отказ да се образува досъдебно производство по прокурорска преписка 10729/2022 г. издадено на 24.10.2022 г. от прокурор Десислава Димитрова от СГП.

Настоявам да бъде проведено всеобхватно, задълбочено, добросъвестно и обективно разследване по случая, като бъдат проверени всички подадени материали в СГП отново, включително пренебрегнатите от прокурор Димитрова данни, в преписката на прокурор Елкин от РП-Пловдив, моите материали, тези на БРЦК и на останалите жалбоподатели.

26.10.2022 г.

Град София                                                                 

С уважение: хххххххх


Ето долу и оригиналният документ.

Продължаваме битката. И ако Апелативната прокуратура не си свърши работата ще отидем и по-нагоре. Има и Европейска прокуратура на Лаура Кьовеши, и каква случайност, тя в момента разследва Урсула фон дер Лайнен и мъжът й, за далавери с многомилиардните договори за закупуване на убийствените инжекции пълни с графен оксид и други вредни тежки метали и боклуци. 

Да напомним, че гангстерът Ал Капоне извърши хиляди ужасни престъпления, за които не можаха да го осъдят, но лежа в затвора за данъчни измами, които даже не беше извършил. Справедливост винаги има. Цялата сага с прокурорската преписка № 10729/2022 можете да следите тук.

Коя всъщност е прокурор Десислава Димитрова Димитрова?

Информацията за нея е оскъдна. Знае се само, че е била прокурор в Софийска Районна Прокуратура, където през март 2021 г. получава статут на несменяемост. От 2017 г. има ипотечен кредит към ЦКБ. Декларира налични 7000 лева и депозит от 6322 лв през 2021 г. Обявяваа, че е разделена със съпруга си и в момента живее с друг - Красимир Любомиров Кирилов. Той е закупил 19 декара нива и ливада в Пордим - землището на с. Вълчитрън през 2021 г за 3000 лева. Декларирал е 10 000 лв налични и депозит от 162133 лв в банка от заплата, рента и усвоен ипотечен кредит. Включително подарени му от родителите 60 000 лв за закупуване на жилище. Иначе изписва скромни доходи от ренти на земеделски земи - 20 845 лева за три години назад.

В мрежата за нея има само едно сведение за прекратено разследване, което е просто смешно. "31 години търсят крадец на фар". Някакъв човек подал сигнал за кражба на фар от "ладата" му през 1990 г. През 2011 г., той вече си е отишъл от този свят, но през 2021 г. синът му получава постановлението на прокурор Десислава Димитрова, че прекратява преписката, защото крадецът не е открит.


Каква отговорна задача са възложили на прокурор Димитрова само!  Всъщност никак не е смешно. Такива провалени и ясни като бял ден разследвания, по неписано правило се възлагат, или на новобранци в прокуратурата без никакъв опит, или на пълни некадърници, които за нищо друго не стават. Към коя от двете категории спада прокурорката, тепърва ще научим.

Възниква обаче сериозният  въпрос, защо след като Десислава Димитрова е назначена в Софийска Районна Прокуратура, тя движи преписката в отдел 06 Специализиран на Софийска Градска Прокуратура? Била ли е повишена и преместена там с конкурс или просто е командирована, което по принцип е любим прийом и в прокуратурата и в съда, за да имат послушковци на разположение, които да вършат каквото им каже шефа, за да се закрепят на новата си службичка и да останат за постоянно на по-горното топло местенце. Това ще го разберем скоро. 

Призоваваме, всички читатели, ако имат повече информация за прокурор  Димитрова да я споделят с нас. Разследването ни за нея тепърва започва.вторник, 25 октомври 2022 г.

Забраненият филм


 

Частичка от този филм беше пуснат във фейсбук през 2020 г., след три минути беше изтрит от системата, а профилът затворен от цензорите. Явно истината болеше и ги беше ударила в сърцето. Да видим, какво ще се случи тук в YouTube. Е, случи се, изтриха го и тук. След като оцеля десетина дена в канала ни в YouTube, явно някой го е докладвал и го изтриха. С предпоследно предупреждение за изтриване на целия канал. Но затова си имаме резервен канал в Rumble, където всичките ни филми са дублирани. И не само там.😎
И едно предупреждение, филмът, няма да се хареса на ония, които не са българи и слугуват на чужди сили, били те източни или западни. Ето и любезното писъмце на цензорите:

"Здравейте, Радио и Телевизия Истина и Свобода,

 

Екипът ни прегледа съдържанието Ви и за съжаление, смятаме, че то нарушава нашите правила на общността. Премахнахме следното съдържание от YouTube:

 

Видеоклип: Забраненият филм

 
Strike 1
 
 

Осъзнаваме, че това може да Ви разочарова, но за нас е важно YouTube да е безопасно място за всички. Премахваме всяко съдържание, което нарушава правилата ни. Ако считате, че сме допуснали грешка, можете да обжалвате и ние ще извършим повторен преглед. Продължете да четете за още подробности.

 

Как съдържанието Ви нарушава правилата

 

В YouTube не се допуска съдържание, което възхвалява или подтиква към прояви на насилие. Преглеждаме всяко образователно, документално, артистично и научно съдържание поотделно. Правим ограничени изключения, когато контекстът за съдържанието е достатъчен и подходящ и когато целта на публикуването е ясна.  

 
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
 
 

Как това засяга канала Ви

 

Вече имате 1 предупреждение за канала си. Няма да можете да извършвате действия като качване, публикуване или предаване на живо в продължение на 1 седмица. При второ предупреждение няма да можете да публикувате съдържание в продължение на 2 седмици. Три предупреждения за период от 90 дни ще доведат до премахване на канала ви за постоянно от YouTube.

 

Какво да направите след това

 

95% от създателите, които имат 1 предупреждение, никога не получават друго. Тъй като искаме вие също да сте сред тях, моля:

  • Уверете се, че разбирате основните положения при предупрежденията и правилата на общността на YouTube.
  • Прегледайте дали съдържанието ви спазва правилата ни. Ако след това все още считате, че сме допуснали грешка, уведомете ни. Можете да обжалвате предупреждението тук.
  • Имайте предвид, че предупреждението ще изтече след 90 дни и че то няма да бъде премахнато с изтриването на съдържанието.
  • Не забравяйте, че ако за канала ви е наложено ограничен за използване на функции на YouTube, няма да можете да използвате други канали, за да заобиколите тези ограничения. Това се счита за заобикаляне на правилата съгласно нашите Общи условия и може да доведе до прекратяване на профила ви и всички ваши канали.
 

С уважение,
Екипът на YouTube" 


На тия нещастници ще им кажем, че "Не се гаси туй, що не гасне". Истината винаги надделява и в крайна сметка ще победи силите на злото. А ние ще продължаваме да търсим истината и да защитаваме свободата!

събота, 22 октомври 2022 г.

Полицейска бруталност в град Варна

Сигналът до МВР е изпратен на 21.10.2022 г. по държавната Система за Сигурно Електронно Връчване и ще бъде на бюрото на министъра в понеделник.

         

До

Министъра на Вътрешните Работи

Град София

 

С И Г Н А Л

от

Радио и Телевизия „Истина и Свобода“

Относно: Извършена безпричинна полицейска бруталност, спрямо възрастен човек във Варна.

Уважаеми господин Министър,

В петък – 21.10.2022, стана известно в социалните мрежи едно любителско видео, от проведен полицейски арест в град Варна. Показано беше и от някои национални телевизии, но за удобство даваме връзка към него в нашият канал в YouTube.

И за неспециалист в полицейската работа е ясно, че извършеният полицейски арест е безпричинен, човекът не е извършил престъпление, не бяга и не се съпротивява. Липсата на, или непредставянето на лична карта, е административно нарушение и се наказва само с глоба, като следва да се състави АУАН и да се проведе административно-наказателно производство, ако се установи виновно нарушение.

Но грубото отношение на полицаите спрямо възрастен, немощен човек, повалянето му на земята, поставянето на белезници по изключително груб и унизителен начин, без да има никаква нужда от това, се явява нарушение най-малко на чл. чл. 8, 9 и 10 на ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-78 от 24 януари 2015 г. на МВР във връзка с чл. 72 от ЗМВР.

Господин министър, още са неприключени случаите с прикриваните от полицията и прокуратурата, нагли и арогантни убийци - Георги Семерджиев и Димитър Любенов и там обществото очаква отговори и наказания.

Да напомним и за бруталния побой, извършен от десетки полицаи над вързани с белезници беззащитни млади хора под колоните на Министерски съвет на 10 юли 2020 г., останал и до момента ненаказан. Даже някои от побойниците, които изобщо не могат да бъдат наречени полицаи и не бива и да бъдат такива, бяха и повишени.

Затова настояваме, да разпоредите извършването на безпристрастна проверка на случая и при откриване на вина, отговорните длъжностни лица да бъдат справедливо наказани по съответния ред.

Ще следим развитието на случая, като му дадем гласност чрез достъпните ни информационни канали. Защитата на законността и правовия ред, включва равноправно, внимателно и безпристрастно отношение на полицията, дори и към бедните и беззащитни, възрастни хора.

.

С уважение:

 

РТВ „Истина и Свобода“

 

Сигналът до МВР е изпратен на 21.10.2022 г. по държавната Система за Сигурно Електронно Връчване и ще бъде на бюрото на министъра в понеделник.

А запитването до ОД на МВР - Варна е пратено в събота - 23.10.2022 г., по електронна поща, понеже те не са в ССЕВ.

 

          

До

Директора на ОД на МВР

Град Варна

 

З А П И Т В А Н Е

от

Радио и Телевизия „Истина и Свобода“

Относно: Проявена безпричинна полицейска бруталност, спрямо възрастен човек във Варна при безмислено направен арест.

 Уважаеми господин Директор,

В петък – 21.10.2022, стана известно в социалните мрежи едно любителско видео, от проведен на 20.10.2022 г. полицейски арест на възрастен уличен музикант в град Варна. Показано беше и от някои национални телевизии, но за удобство, даваме връзка към него в нашият канал в YouTube.

И за неспециалист в полицейската работа е ясно, че извършеният полицейски арест е безпричинен, човекът не е извършил никакво престъпление, не бяга и не се съпротивява. Липсата на лична карта или непредставянето й, е административно нарушение и се наказва само с глоба, като следва да се състави АУАН и да се проведе административно-наказателно производство, ако се установи виновно нарушение.

Но грубото отношение на полицаите спрямо възрастен и немощен човек, опасното му поваляне на земята без никаква причина, поставянето на белезници по изключително груб и унизителен начин, без да има никаква нужда от това, се явява изключително грубо нарушение най-малко на чл. чл. 8, 9 и 10 на Инструкция № 8121з-78 от 24 януари 2015 г. на МВР, във връзка с чл. 72 от ЗМВР, както и на чл. 6 ал. 6 от Наредба № 8121з-418 от 14 март 2017 г., на МВР.

На видеото разпространено в социалните мрежи, ясно се вижда злоупотребата с физическа сила от страна на полицаите, извършващи абсолютно излишен и необоснован арест. Дадените постфактум обяснения пред медиите, че човекът с музиката си „пречел на съда“, бил „получен сигнал оттам, че възпрепятства работата им“, че „отказал да се премести“ и „не си дал документите за самоличност“, приличат на оправдания със задна дата от страна на полицията, скалъпени, за да се предотврати обществения скандал.

Особено нелепо беше оправданието пред медиите, че полицаите били служители на Общинска полиция, която била подчинена на кмета на Общината. Общинска полиция се определя като такава, само доколкото се финансира от общинския, а не от държавния бюджет и изпълнява задачи, съгласувани между ОД на МВР и общинското ръководство.

Но отговорността за работата й, кадровото обезпечаване и подготовката на личния състав, организацията на работата, методическото ръководство, йерархичната субординация  и т.н. се осъществява от ОД на МВР и практически, това си е пълноценна полицейска структура, със съответните права и отговорности и тук ръководството на общината, няма никакви права или вина за поведението на въпросните полицаи.

Опитът да се прехвърли отговорността на кмета на общината, издава паника, страх от разкрития и явно говори, че в ОД на МВР ръководството е наясно с извършеното виновно грубо нарушение на нормативната уредба на МВР.

Във връзка с този скандален случай настояваме за отговор на следните въпроси:

1.  Кой, кога и по какъв начин е подал оплакване от съда, че уличен музикант пречи на работата на институцията? Има ли записан разговор на тел 112?

2.     Защо полицейският екип е взел решение да приложи груба физическа сила?

3.  Защо се твърди, че човекът ги е ругал и обиждал, след като на видеозаписа, няма такива фрази от негова страна?

4.     В колко часа е заведен в полицейсккото управление, има ли издадена заповед за арест и на какво основание?

5.     Вписан ли е в книгата за задържани лица и в колко часа?

6.   При задържането му запознат ли е с правата си за: 1. да обжалва пред съда законността на задържането; 2. на адвокатска защита от момента на задържането; 3. на медицинска помощ; 4. на телефонно обаждане, с което да съобщи за своето задържане?

7.     Предложен ли му е служебен адвокат и изобщо имало ли е в помещенията за настаняване на задържани лица актуален списък на дежурните адвокати, поддържан и предоставен от адвокатския съвет, както и телефони на Националното бюро за правна помощ и на представител на местния адвокатски съвет, който отговаря за определяне на адвокат по Закона за правната помощ?

8.     Съставяни ли са му АУАН в ареста, колко, какви и за какво провинение?

9.     На коя дата и в колко часът човекът е освободен?

10.  Ще се провежда ли административно-наказателно производство срещу него и за какво нарушение?

11.  Предвижда ли се вътрешна проверка или дисциплинарно производство на действията на въпросните полицаи?

 

Господин Директор,

Надяваме се на ясни, точни и конкретни отговори на поставените от нас въпроси, в противен случай, ще ги зададем чрез прокуратурата.

Накрая изразяваме учудването си дали във Варна се свършиха криминалните престъпници, наркотърговците, сводниците, убийците, побойниците и хулиганите, та полицията вече се занимава с бедните и възрастни улични музиканти? Или просто е по-лесно и безопасно?

Ще следим изкъсо случая, като му дадем гласност чрез достъпните ни информационни канали. Защитата на законността и правовия ред, включва равноправно, внимателно и безпристрастно отношение на полицията, дори и към бедните и беззащитни, възрастни хора.

.

С уважение:

 

РТВ „Истина и Свобода“

 Първо получихме отговор от ОД на МВР - Варна. Вижте го долу. Но още очакваме отговор от самото МВР. И ще продължаваме да следим случая.

А човечецът се оказа с два акта, при което ще му наложат вероятно и глоба. Жалко, че във Варна не се намери някой да го защити и да му помогне да обжалва актовете. Иначе ще му наложат най-малко глоба. А по-скоро той би могъл да осъди полицията, за произвол и прекомерна употреба на сила.петък, 21 октомври 2022 г.

Побойник, хулиган и пияница оглави Народното Събрание

Избирането на Вежди Рашидов за председател на Народното Събрание е скандално неуважение на българската история, държавност и национално достойнство. Той сяда в стола в който са седяли такива велики държавници и политици - национални герои, като Петко Каравелов, Стефан Стамболов, Захари Стоянов, Димитър Петков и много други, дали дори и животите си за независимостта и изграждането на мощна и модерна България.

За проблемите с чашката на Вежди Рашидов, няма нужда да се напомня, това е обект на много шаржове, карикатури и вицове в сегашната история на страната. Ако за човек на изкуството, това може да мине като проява на нормална ексцентричност и едва ли не норма, защото хиляди творци в света, през всички времена и епохи са били любители на чашката, че и с много по-големи пороци, то за политик и държавник е просто недопустимо. 

Макар, че пияницата Жан Клод Юнкер проби и тази неписана норма в политиката навремето. Както и Борис Елцин, който дори се напи в самолета си и пропусна официално посещение в Ирландия навремето, като остави премиерът Албърт Рейнолдс да си тръгне от летище Шанън, без да се види с госта си. Но той все пак е руснак, алкохолизмът там си е манталитет и географска особеност.

Да беше само това, но в случая си имаме председател на Народното Събрание освен пияница, но и простак, побойник и хулиган. Да си припомним далечната 2001 г., когато той беше общински съветник и заедно с колегата си от СДС Емил Додов направиха скандал с полицая от охранителна полиция, пазещ сградата на Община София в която те отиваха на заседание на Общинския съвет.  

"На 29 ноември м.г. общинските съветници Вежди Рашидов и Емил Додов се нахвърлиха върху старши сержант Павлов пред сградата на Столична община. Скандалът избухна заради колата на Рашидов, паркирана на място, запазено за перуанския посланик. Вследствие на разпрата полицаят бе със счупен нос, а Додов - с цепнато чело. Инцидентът бе заснет от екип на телевизия "Евроком" и запечатан от охранителната камера на сградата на общината."

Полицаят Венцислав Павлов вежливо моли общинския съветник Рашидов да премести джипа си, защото на това място ще дойде колата на посланика, Вежди му казва да се разкара, защото ще го пребие. После го блъска, в това време другият съветник Додов хваща ръцете на полицая, за да може смелчагата Рашидов безнаказано да го бие, накрая и Додов му удря една глава и счупва носа на младия полицейски сержант. Случката е потвърдена и от свидетели и от записите на камерите. 

Двамата общински съветници са арестувани, и подведени под отговорност по два члена на Наказателния кодекс и трябва да лежат в затвора, но Вежди е оправдан от прокурор Русинова от Софийска районна прокуратура и се измъква сух от водата с нечия височайша подкрепа. Междувременно той навършва 50 години и по този повод е награден с орден “Стара планина” от президента Георги Първанов. 

Жалкото е и, че разни видни "интелектуалци" застават на негова страна - на страната на хулигана и побойника, посегнал на представител на властта, който пази реда и закона.

Има твърдения, че полицаят е натиснат от ръководството на МВР, да не си търси докрай правата и да кротува. По това време главен секретар на МВР е вездесъщият Бойко Борисов - приятел и досега с Вежди Рашидов.

Да си припомним, че Вежди беше и мултак и приятел с Илия Павлов и даже се гордееше с това. По време на хиперинфлацията в края на 1996 г. Рашидов празнува рождения си ден в столичен ресторант в компанията на  президента Жельо Желев, лидерът на ДПС Ахмед Доган, покойният президент на Българския футболен съюз Иван Славков, телевизионният водещ Слави Трифонов и много други. А покойният сега бос на групировката “Мултигруп” Илия Павлов, тогава му връчва пожизнена почетна титла “за особени заслуги към корпорация “Мултигруп” - “главен мултак на Република България”.

По време на умишления фалит и разграбване на КТБ, Рашидов замалко да загуби близо 2,5 млн. лв., свои пари в банката. Обаче той сключва цесия, чрез която спасява спестяванията си. Сделката е незаконна, но е определена като законна, от тогавашния финансов министър Владислав Горанов - друг един герой на сивия и тъмния сектор в политиката и финансите. Тогава Вежди се прояви и като майстор на "изящното слово". Ето какво каза тогава той за Делян Пеевски и Ахмед Доган, без да закриваме думите със звездички: 

"Ние оставихме всички мангизи да минават през банката на тоя лайнар, на Доган парите да текат, спокойно да се управлява заради един медиен комфорт и сега разбрахме, че това са едни гадове, които ни изпързаляха“, казва Рашидов. "Всички ли сме роби само на един дебел, грозен, на 20 години милионер бе, да му еба путката майна... Всички ли сте роби на такъв изрод, нямате ли смелост... Как е станал този боклук мултимилиардер на 20 години и е изкупил всички хора и за 1000 лева заплата всички му слугуват“, възмущава се още Рашидов. "Няма медии. Аз оня ден се обаждам на Валя Велева и казвам – искам да направя интервю, а тя казва: о, моля ти се недей. После звъня в "Стандарт“ на Славка (Бозукова – гл. редактор – бел. ред.), нарочно го правя... Петьо Блъсков изцяло се е продал. Останаха "Дневник“, "Капитал“, в. "Сега" - така останаха независими, но те ще ги задушат. На Сашо Дончев (собственик на в. "Сега" – бел.ред.) не му пука, защото вестникът му е бутиков. Аз не съм против вас (репортертите - бел.ред.), но срещу 1000 лева кремирате майките си. Не може да кремирате най-милото си – морала си. По мое време г-н Борисов направи голяма грешка. Какво направи той – на него му трябваше медиен комфорт. Това са на Доган вестници. Ако смятате, че този фес не ви управлява, селски от Дръндар – то това ви е нацията на 1300 години, да ви еба циганската нация – това го напишете, ама няма да посмеете. Това са парите на Доган и на двама шейхове от Оман. Ако толкова не знаете какво седи в банката. Банката (КТБ - бел.ред.) е собственик на вестниците, а Делян Пеевски е боздуганът с майка си отпред. Те перат едни пари.“ 

Иначе по същество прав си беше Рашидов, макар и малко грубичко казано.  

Да не пропуснем и последното му засега, "геройство" от май 2021 г., Заглавията са красноречиви: 

"СТРАШНО Е: Вежди Рашидов КАТАСТРОФИРА мъртво пиян, бере душа в „Пирогов” със счупен череп (СНИМКА)"

Преобърнатата странично кола е на сегашния председател на Народното Събрание. Разбира се, той пак се измъкна сух от водата, кръвната му проба показа "липса на алкохол", а прокуратурата се разсея, че е профучал на червено. Случаят отново беше потулен.

Е, сега на новия му пост, ще очакваме нови изпълнения, бъдещето е пред нас.вторник, 18 октомври 2022 г.

Подготвяме акция, търсим доброволци от цялата страна

Скъпи съратници, за поредна година подготвяме действие, с което да осведомим и предупредим директорите на училища в цяла България, да НЕ съучастват в престъплението ПЛАНдемия. Готвят ни отново затваряния, вредни маски за учениците и "дезинфекция" в училищата, с отровни препарати убиващи бавно децата, изолатори, насилствени "ваксинации" с отровни инжекции, чрез принудата на зелените сертификати. Този път, да не чакаме врагът да направи атаката, а да го ударим ние предварително!

Затова провеждаме отново електронната акция, която направихме през февруари 2021 г. Тогава изпратихме предупреждение на директорите на всички училища в София, както и на болшинството детски градини в града, на 28-те Регионални Управления на Образованието в областните градове, на 80 служители в Министерството на образованието и науката,  а наши активисти по места го разпратиха на училищата и детските градини и ясли в своите градове, в Русе, Стара Загора, Бургас, Варна, Горна Оряховица, Каварна, Смолян, Костинброд, Силистра, Пловдив,  Велико Търново, Кюстендил, Ракитово, Пазарджик, Добрич, Шабла, Балчик, Генерал Тошево, Тервел, Велинград, Сливен, Ямбол, Димитровград и Хасково.  

Сега ще проведем нова акция, като им изпратим това писмо:

Изтеглете го като PDF файл оттук. Пратете го с електронна поща на директорите на училища във вашия град, село община или област, докъдето имате желание и докъдето ви стигнат времето и силите. Електронните пощи на училищата, по области и градове, можете да намерите тук.

Колкото повече такива писма получат директорите, толкова повече ще внимават какво правят с децата на България. И го изпратете и на съответните Регионални Управления по Образованието - РУО в областните градове.

За София и Министерството на Образованието и Науката, ние ще имаме грижата, но, ако желаяте и вие им пратете писмо. Колкото повече, толкова повече. 

Като изпратите поща, пишете долу в коментарите на блога, до кое училище и в кое населено място, сте изпратили писмото. И се присъединете към нас в Телеграм!

Свържете се с нас в Телеграм.

Ето и текста на писмото за сведение:

 

 

         

УВЕДОМЛЕНИЕ

До директорите на учебни заведения

от

НСС „Свети Георги Победоносец“,

Уважаеми дами и господа директори,

В началото на 2021 година разпратихме съобщения на всички вас в цялата страна, че налаганите силово псевдомедицински мерки на принуда и терор спрямо децата, учителите и родителите, като носене на вредни маски, дезинфекция на класните стаи с опасни химикали, създаването на затворнически изолатори и други подобни, и особено наложените впоследствие зелени сертификати, са грубо нарушение на Конституцията и законите на страната, както и на редица международни конвенции, гарантиращи правата и свободите на хората. 

https://blogopisezhrabur.blogspot.com/2021/02/blog-post.html

За съжаление повечето директори и учители пренебрегнаха нашето предупреждение и станаха съучастници в извършените престъпления, равни на геноцид. Затова, ние започнахме правни действия в защита на правата и свободите на българския народ, като по наши сигнали беше образувана прокурорска преписка № 10729/2022 на Софийска Градска Прокуратура срещу виновните длъжностни лица за потъпкването на Конституцията и извършените престъпления по смисъла на Наказателния кодекс по време на ПЛАНдемичния терор срещу българския народ. https://blogopisezhrabur.blogspot.com/p/107292022.html

Отделно спечелихме дело в Комисията за Защита от Дискриминация срещу директорка наложила зелените сертификати в училище https://blogopisezhrabur.blogspot.com/2022/10/blog-post_14.html

В момента текат и дела в София срещу заповедите на бившите министри на здравеопазването.

С настоящето ви предупреждаваме, че изпълнението на противоконституционни и незаконни заповеди на министрите на здравеопазването и образованието и науката, също е съучастие в престъпление срещу правата на човека и особено на децата – бъдещето на България. Отговорността е лична, на съответните длъжностни лица, съгласно чл. 58 ал. 1 във връзка с чл. 5 ал. 1 от Конституцията. Виновните за това лица ще са подсъдими за престъплението принуда по чл. 143 от НК. Злоумишленото увреждане на здравето и психиката на децата, нанасящо нелечими травми за цял живот и представляващо посегателство над бъдещето на българския народ няма да остане ненаказано. Родителската общественост е уведомена за правата си и ще търси съответната наказателна отговорност при нарушения, от страна на образователните институции, от виновните длъжностни лица. 

Национален Сбор за Съпротива „Свети Георги Победоносец“ официално ви предупреждава, че няма да допусне повече никакви злоупотреби, терор, насилие и принуда в учебните заведения и ще търси наказателна отговорност от всички длъжностни лица, които нарушат Конституцията и законите в бъдеще.

           Призоваваме ви да бъдете достойни наследници на българските будители, които направиха българското Възраждане и възродиха България от пепелищата. Противопоставете се на всякакви посегателства срещу нашите деца – бъдещето на нацията, за да я има и пребъде България!

Национален Сбор за Съпротива „Свети Георги Победоносец


НАПОМНЯМЕ И ДРУГИТЕ ВОДЕНИ В МОМЕНТА БИТКИ:

  • Беше внесена подписка в Народното събрание с 30 000 подписа на смели българи, които искат България да напусне престъпната организация СЗО.
  • Една храбра софиянка спечели дело в Комисията за Защита от Дискриминация против престъпната заповед за въвеждане на зелени сертификати срещу директорката на Испанската Гимназия в София.
  • Делото заведено от Автономната Работническа Конфедерация против "Зелените сертификати“  се гледа на 14 октомври 2022 г.


В прокурорската преписка № 10729/2022 на Софийска Градска Прокуратура със свои сигнали и документи се включиха досега, освен гражданските организации НСС "Свети Георги Победоносец" и НД "Крумови закони", също и БРЦК, както и индивидуални жалбоподатели, от които трима са от София и четирима от Варна. Техните сигнали и доказателства сме разгледали подробно в дадените по-долу  отделни статии:Включете се и вие в битката! Сега е времето да унищожим със силата на правосъдието психопатите, които вече две години провеждат геноцид над българския народ,  по заповеди на чужди кукловоди!


"Йон компютърс" - Монтана

"Йон компютърс" - Монтана
Компютърен магазин и сервиз

Последни новини

powered by Surfing Waves